Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praca z opiekunem 1R
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej.
Powiązania z EKK:
 • BF3A_U06
  (P8S_UW) Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę do wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań.
 • BF3A_U07
  (P8S_UW) Absolwent potrafi przenosić wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej.
 • BF3A_U08
  (P8S_UK) Absolwent potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych, inicjować debatę, uczestniczyć w dyskursie naukowym.
 • BF3A_U09
  (P8S_UK) Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
 • BF3A_U10
  (P8S_UU) Absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, opracowywać programy kształcenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.