Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Physical Chemistry of Surfaces and Surface Analytical Techniques
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać procesy zachodzące na powierzchni zewnętrznej materiałów oraz na powierzchniach granicznych
Powiązania z EKK:
 • CE2A_U02
  posiada poszerzone i pogłębione umiejętności z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych
 • CE1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • CE1A_U05
  potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych
 • CE1A_U07
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
 • TC2A_U02
  potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko
 • TC2A_U12
  potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów
 • TC2A_U20
  posługuje się angielską terminologią techniczną
 • IM2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach
 • IM2A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
 • IM2A_U05
  Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • IM2A_U09
  Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
 • IM2A_U11
  Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
 • TC1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
 • IM1A_U05
  Ma umiejętność samokształcenia się
 • IM1A_U12
  Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych
 • CE2A_U19
  ma umiejętność przygotowania krótkiego doniesienia naukowego w języku angielskim przedstawiającego wyniki własnych badań, posługując się angielską terminologią techniczną