Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy obliczeń kwantowych
Efekt kształcenia:
Student umie zdefiniować kubit oraz najważniejsze operacje logiczne na kubitach pojedynczych i podwójnych. Student umie opracować schemat blokowy wybranego algorytmu kwantowego. Student umie opracować schemat blokowy wybranej kwantowej metody przesyłania klucza szyfrującego.
Powiązania z EKK:
 • IO2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii obliczeniowej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji oraz krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IO2A_U02
  Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
 • IO2A_U03
  Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • IO2A_U04
  Potrafi przygotować i wygłosić prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii obliczeniowej oraz przygotować opracowanie naukowe w języku polskim oraz krótkie doniesienie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
 • IO2A_U05
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych i fizycznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IO2A_U08
  Potrafi integrować wiedzę z zakresu informatyki i fizyki oraz zastosować podejście systemowe uwzględniając aspekty pozatechniczne
 • IO2A_U09
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii w zakresie inżynierii obliczeniowej
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
 • FT2A_U04
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych oraz zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy
 • FT2A_U07
  potrafi ocenić przydatność technik badawczych i technologii, również nowych i nietypowych, oraz oszacować koszty ekonomiczne i skutki pozatechniczne prowadzenia prac z ich użyciem