Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Advanced chemical analysis
Efekt kształcenia:
Student gains ability to proper useage of chemical and analytical terminology.
Powiązania z EKK:
 • IM1A_U02
  Posiada umiejętności racjonalnego wykorzystania zasobów internetowych, posługiwania się edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi oraz tworzenia i publikowania stron internetowych
 • IM2A_U02
  Umie posługiwać się bazami w inżynierii materiałowej
 • IM2A_U03
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie ocenić czasochłonność zadania
 • IM2A_U04
  Potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • IM1A_U02
  W oparciu o pozyskane dane i informacje potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie w podstawowych problemach inżynierii materiałowej
 • IM2A_U02
  W oparciu o pozyskane dane i informacje potrafi przeprowadzić analizę i wnioskowanie w podstawowych problemach inżynierii materiałowej
 • IM2A_U03
  Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową podczas badań laboratoryjnych
 • IM2A_U04
  Posiada umiejętność zastosowania wybranych technik eksperymentalnych
 • CB1A_U17
  ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • CE1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • TC2A_U20
  posługuje się angielską terminologią techniczną
 • IM2A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
 • IM2A_U03
  Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań
 • IM2A_U04
  Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej.
 • TC1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
 • TC1A_U01
  Absolwent potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz dokonywać oceny i krytycznej analizy posiadanych informacji w oparciu o dokładne i przybliżone metody matematyczne