Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wychowanie fizyczne 1
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CCE-1-210-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student doskonali nabyte wcześniej umiejętności w zakresie gry w piłke siatkową, futsal oraz koszykówke.
Nauczanie i doskonalenie pływania.
Pogłębia wiedzę związaną z fizjologią człowieka, metodyką treningu, oraz przechodzi szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu.
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie.
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play".
M_U003 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów.
M_U004 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie. - - - - - - - - - + -
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play". - - - - - - - - - + -
M_U003 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów. - - - - - - - - - + -
M_U004 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
  1. KOSZYKÓWKA

    • Indywidualne poruszanie się w ataku bez piłki
    • Chwyty i podania oburącz
    • Kozłowanie
    • Poruszanie się po boisku w obronie
    • Rzut pozycyjny jednorącz z miejsca
    • Rzut w biegu
    • Gra uproszczona i szkolna
    • Podanie jednorącz
    • Zwody
    • Rzut w wyskoku
    • Ścinanie i obieganie
    • Zasłony do i od piłki
    • Obrona zespołowa „każdy swego”
    • Obrona strefowa
    • Atak pozycyjny

  2. SIATKÓWKA

    • Odbicia sposobem górnym
    • Odbicia sposobem dolnym
    • Zagrywka sposobem dolnym i tenisowym
    • Zbicie piłki
    • Blok
    • Przyjęcie i wystawa
    • Pozycje zawodników i strefy na boisku
    • Gra szkolna i uproszczona

  3. PIŁKA NOŻNA HALOWA

    • Podania i przyjęcie piłki
    • Strzały
    • Gra bramkarza
    • Fragmenty gry
    • Gra szkolna i uproszczona

  4. ĆWICZENIA SIŁOWE

    • Zasady bezpieczeństwa
    • Rodzaje ćwiczeń i sposoby ich wykonywania
    • Obwód stacyjny

  5. PŁYWANIE

    Grupa ucząca się pływać:

    • Styl grzbietowy
    • Kraul
      Grupa doskonaląca pływanie
    • Styl grzbietowy
    • Kraul
    • Styl klasyczny
    • Styl motylkowy
    • Elementy ratownictwa

  6. POMOC PRZEDMEDYCZNA

    • Zasady udzielania pomocy przedmedycznej
    • Resuscytacja
    • Zranienia
    • Wypadek drogowy
    • Zalecane pozycje

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w zajęciach WF 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: