Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-1-517-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Matuszek Krzysztof (usmatusz@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Matuszek Krzysztof (usmatusz@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wykład dotyczy rozumienia podstawowych zagadnień życia społecznego oraz analizy procesów społeczno-kulturowych, politycznych oraz gospodarczych, zachodzących w Polsce i w świecie współczesnym.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Społeczeństwo, socjologia jako nauka, teorie socjologiczne.
2. Instytucje i problemy społeczne (rodzina, kontrola społeczna, religia).
3. Kultura i tradycja (kapitał kulturowy i funkcje tradycji).
4. Władza, zróżnicowanie społeczne, kapitalizm, konflikty społeczne.
5. Zmienność społeczna i wizje dziejów.
6. Nowoczesność, ponowoczesność i globalizacja.
7. Rozchwianie aksjologiczne społeczeństwa i ładu instytucjonalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% kolokwium
40% aktywne uczestnictwo

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie zajęć na ocenę za uczestnictwo w wykładach oraz za wynik końcowego pisemnego sprawdzianu w formie testu. Absencja na wykładach powyżej czterech nieobecności wymaga wyrównania zaległości w formie ustnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem. W terminie drugim i trzecim warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002
Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krzysztof Matuszek, Zmienność i ciągłość w perspektywie teorii socjologicznych, w: „Studia Humanistyczne”, wyd. AGH, Kraków 2004.
2. Krzysztof Matuszek, O świecie przeżywanym, w: “Stawanie się społeczeństwa”, red. Andrzej Flis, wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006.

Informacje dodatkowe: