Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-2-219-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
zimowy
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Od Tolkiena do Browna.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 kurs buduje kompetencje uczestników w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Esej
Umiejętności
M_U001 umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 zbudowanie postawy krytycznej wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społecznego zaplecza Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Esej
M_K002 Samodzielnie podejmuje i rozwiązuje postawione przed nim zadania teoretyczne i praktyczne. Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 kurs buduje kompetencje uczestników w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 zbudowanie postawy krytycznej wobec rozmaitych nurtów współczesnej kultury i rozumienie jej społecznego zaplecza + - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i rozwiązuje postawione przed nim zadania teoretyczne i praktyczne. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Co czytamy? Analiza ostatnich rankingów sprzedaży. Fenomen bestselleru. Konstrukcja i recepcja wybranych bestsellerów.
2. Od Conan Doyle’a do Katarzyny Bondy – literatura kryminalna. Geneza gatunku, typologia, konstrukcja narracji i postaci w najważniejszych powieściach kryminalnych.
3. Fantasy – wątki mitologiczne w powieściach Tolkiena i Sapkowskiego
4. Science fiction – nowe technologie, kontakty z Obcymi, utopie i antyutopie w literaturze
5. Horror – od powieści gotyckiej, przez thriller do Zmierzchu. Geneza, funkcja i ewolucja postaci wampira w literaturze.
6. Komiks – geneza gatunku, prekursorzy, najważniejsze komiksy XX i XXI w.
7. Literatura współczesna a niektóre prądy artystyczne i intelektualne – surrealizm, postmodernizm
8. Fenomen książki kultowej – od Wilka stepowego Hessego po W drodze Keruaca. Co jest kultowe dzisiaj?
9. Jak żyć? Fenomen poradników i literatury „mądrościowej”
10. Teorie spiskowe w literaturze – od Eco po Browna
11. Wątki religijne i new age’owe w książkach
12. Najważniejsze ekranizacje literatury popularnej
13. Nowe zjawiska literackie – literatura w sieci, liberatura
14. Omówienie prac studentów. Odczytanie najlepszych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pracy 80%
Ocena aktywności 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania do zaliczenia kursu:
Obowiązkowa znajomość treści wykładów i lektur podstawowych.
Napisanie artykułu na ustalony z prowadzącym temat związany z szeroko pojętą kulturą popularną i audiowizualną. Rozmiar tekstu to ok. 5-8 stron (z bibliografią). Nieprzekraczany termin oddania prac zostanie ogłoszony na pierwszych zajęciach. Warto konsultować postępy prac z prowadzącym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.
D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.
Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A.Gromkowska-Melosik i Z.Melosik, Kraków 2010 (stąd przynajmniej studia: Z.Melosika, J.Barańskiego).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne pod adresem: http://bpp.agh.edu.pl/autor/guja-jowita-06185

Informacje dodatkowe:

Integralną częścią zaliczenia jest rozmowa poświęcona napisanemu esejowi. Pomocna dla studentów lista problemów zostanie opublikowana w trakcie kursu.