Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bliski Wschód – kultura i społeczeństwo
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-1-209-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe elementy charakteryzujące najważniejsze kultury Bliskiego Wschodu – zarówno muzułmańską, jak i żydowską. Uwaga zostanie poświęcona religii, zwyczajom a także architekturze regionu. Przedstawione zostaną również mniejszości żyjące na terenie Bliskiego Wschodu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. IS1A_W03, IS1A_W06 Kolokwium
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. IS1A_W03, IS1A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W IS1A_W03, IS1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu IS1A_U07, IS1A_U04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Na zajęciach będzie poruszana bardzo różnorodna tematyka zwiazana z Bliskim Wschodem – zagadnienia dotyczące religi w tym regionie funkcjonujących, zróżnicowanej kultury, historii regionu i współczesnych problemów, z którymi boryka się Bliski Wschód.
Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

1. Czy każdy Arab jest muzułmaninem, a każdy muzułmanin Arabem?
2. Podstawowe informacje o islamie – obowiązki muzułmanina, święta religijne, zakazy itp., różnice między odłamami islamu itp. (3 zajęcia)
3. Sytuacja kobiet w krajach islamskich
4. Rola mediów w społęczeństwach arabskich
5. Izrael i jego kultura
6. Podstawowe założenia judaizmu
7. Społeczność zaratustriańska na Bliskim Wschodzie
8. Społeczność Jazydów na Bliskim Wschodzie
9. Historia i zabytki Bliskiego Wschodu
10. Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie
11. Organizacje terrorystyczne funkcjonujące na Bliskim Wschodzie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową będzie ocena z zaliczenia w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zainteresowanie tematem konieczne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:

B. Lewis, 2003, Muzułmański Bliski Wschód, Wyd. Marabut, Gdańsk
K. Armstrong, 2004, Krótka historia islamu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław
J. Danecki, 2007, Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa
F. Robinson, 2001, Historia świata islamu, Muza, Warszawa
A. Mello, 2003, Judaizm, Wyd. WAM, Kraków
M. Klocker, M. i U. Tworuschka, 2009, Etyka wielkich religii, Verbinum, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Informacje dodatkowe:

brak