Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-2-214-SW-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wykład ma dostarczyć wiedzy na temat dyskusji i sporów dotyczących historii Polski XX wieku.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student pozna tematyke sporów i dyskusji związanych z najnowszymi dziejami Polski Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student poznaje podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić złożość procesów i zjawisk historycznych Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student pozna tematyke sporów i dyskusji związanych z najnowszymi dziejami Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 Student poznaje podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić złożość procesów i zjawisk historycznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje

1. Historia i polityka
2. Historia Polski w historiografii PRL
3. “Drugi obieg” w PRL
4. Historiografia polska po 1989 roku
5. Spory i kontrowersje wokół historii najnowszej
6. Główne punkty sporne w historii powojennej Polski (podziemie antykomuniatyczne, Październik 1956, Marzec 1968, historia Solidarności, wokół zmian ustrojowych po 1989 roku, problemy narodowowościowe: Polacy a mniejszości narodowe)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność obowiązkowa. Student może zaliczyć nieobecność podczas konsultacji przed kolowium zaliczeniowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje — [December 1970 in Cracow in the light of the documents : teh course of events and consequences] / Julian KWIEK. — Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2012. — 202, 3 s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 42). — Aneks, Indeksy. — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7638-295-1
2. Marzec 1968 w Krakowie — [March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN: 978-83-7188-082-7
3. Jerzy_Eisler_Polskie_Miesiace https://www.google.pl/search?q=eisler+polskie+miesi%C4%85ce&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Gsi3WdfNHani8Aex-auIDg#

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje — [December 1970 in Cracow in the light of the documents : teh course of events and consequences] / Julian KWIEK. — Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2012. — 202, 3 s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 42). — Aneks, Indeksy. — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7638-295-1
2. Marzec 1968 w Krakowie — [March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN: 978-83-7188-082-7
3. Ludność słowacka i stosunki polsko-słowackie na Spiszu i Orawie w latach 1956–1960 — The Slovak population and Polish-Slovak relations in Spisz and Orawa in 1956–1960 / Julian KWIEK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2009 R. 41 [nr] 2, s. 53–66

Informacje dodatkowe:

brak