Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-2-221-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Do uzupełnienia

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Czym jest myślenie krytyczne?

  Celem przedmiotu jest nauka myślenia krytycznego: samodzielnego, obiektywnego, wolnego od ideologii i stereotypów, umiejącego spojrzeć wielostronnie i wielokierunkowo na badany problem oraz umiejętność zastosowania tego myślenia do analizy współczesnych problemów cywilizacji, kultury, życia społecznego i polityki. W części wstępnej zajmiemy się formami myślenia (myślenie naukowe, mitologiczne, metafizyczno-religijne) oraz uwarunkowaniami naszego myślenia. W część drugiej, zasadniczej, w oparciu o wybrane teksty, poddamy analizie i przedyskutujemy niektóre współczesne problemy, jak: społeczeństwo masowe i kultura masowa, mitologia i polityka, wolność, odpowiedzialność, kształcenie, spór o pamięć historyczną

 2. Lista tematów omawianych na wykładzie

  1. Mapa myślenia.
  2. Myślenie krytyczne
  3. Społeczeństwo masowe
  4. Kultura masowa
  5. Przewrót w systemie wartości
  6. Społeczna słabość i odpowiedzialność
  7. Polityka i mitologia
  8. Polityka i prawda
  9. Współczesny uniwersytet
  10. Kultura a cywilizacja
  11. Kultura, religia, wiara
  12. Kłamstwo
  13. Modele kapitalizmu
  14. Modele kapitalizmu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach 100%. Dopuszczalne dwie nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura uwzględniona w opisie wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, O myśleniu w czasach marnych, w: T. Gadacz, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, The humanities between Bio-, Info-, Techno- and “Bullshit”.Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies : in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46
T. Gadacz, . Studia i odpowiedzialność, „Znak”, nr 4, 2013, strony 80-84
T. Gadacz, Kryzys “europejskiego człowieczeństwa”, w: Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. Czesława Piecuch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013,s. 128-137
T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91

Informacje dodatkowe: