Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy psychologii
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFT-1-417-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student zna strategie rozwiązywania sytuacji problemowych Kolokwium
Umiejętności
M_U001 student rozumie podstawy procesów motywacyjnych i emocjonalnych Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 student rozumie potrzebę budowania efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie z agresją Aktywność na zajęciach
M_K002 student umie funkcjonować w grupie i przyjmować w nich różnorodne role Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student zna strategie rozwiązywania sytuacji problemowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student rozumie podstawy procesów motywacyjnych i emocjonalnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student rozumie potrzebę budowania efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie z agresją + - - - - - - - - - -
M_K002 student umie funkcjonować w grupie i przyjmować w nich różnorodne role + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawy psychologii

W ramach realizacji przedmiotu szczególny nacisk położony zostanie na dwie sfery. Pierwszą z nich jest wprowadzenie w problematykę psychologii ogólnej, warunkującej poznanie bardziej szczegółowych zagadnień. Ten aspekt kursu obejmuje między innymi kwestię percepcji, procesy myślenia, problematykę emocji i motywacji oraz osobowości. Drugą kwestią pozostającą w centrum problematyki kursu są wybrane elementy psychologii społecznej – istotne z punktu widzenia profilu kształcenia studentów.
1. Podstawowe nurty współczesnej psychologii (psychologia postaci, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia poznawcza). – 4 godziny
2. Procesy percepcyjne (rola i rodzaje receptorów, czynniki determinujące procesy spostrzegania). – 2godziny
3. Myślenie (główne rodzaje procesów myślenia, strategie rozwiązywania sytuacji problemowej, przeszkody w procesach myślenia, kreatywność, inteligencja – pojęcie, pomiar, rodzaje inteligencji). – 2 godziny
4. System potrzeb człowieka (pojęcie potrzeby, wybrane koncepcje katalogu potrzeb człowieka, wpływ deprywacji potrzeb na funkcjonowanie człowieka). – 2 godziny
5. Emocje (aktywacja i jej wpływ na efektywność realizacji zadań, rodzaje emocji, uczucia i dynamika uczuć). – 4 godziny
6. Motywacja (pojęcie motywacji i procesu motywacyjnego – funkcja ukierunkowująca, mobilizująca i organizująca; popędowy mechanizm motywacyjny, rozwojowy mechanizm motywacyjny). – 4 godziny
7. Osobowość (pojęcie osobowości, osobowość a temperament, wybrane koncepcje osobowości ). – 2 godziny
8. Agresja i agresywność (pojęcie, przyczyny i rodzaje agresji; wpływ agresji na efektywność funkcjonowania, sposoby redukowania tendencji agresywnych). – 2 godziny
9. Konformizm i oddziaływanie grupy (pojęcie i istota konformizmu, typy mechanizmów konformistycznych, czynniki determinujące poziom konformizmu). – 2 godziny
10. Komunikacja interpersonalna (pojęcie komunikacji, elementy procesu komunikacji, wybrane koncepcje komunikacji, czynniki zakłócające skuteczną komunikację). – 4 godziny

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% zaliczenie w formie pisemnego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zimbardo, P., Psychologia i życie, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Myers, D., Psychologia, Poznań 2003, Wydawnictwo Zysk.
3. Lewis, M., Havilland-Jones, J., Psychologia emocji, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Tavris, C., Wade, C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Poznań 1999, Wydawnictwo Zysk.
5. Tokarz, M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
6. Morreale, S., Spitzberg, B., Barge, J., Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Krahe, B., Agresja, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii. Zaliczenie przedmiotu powinno dać słuchaczom umiejętności istotne z punktu widzenia zawodowego profilu absolwenta wydziałów inżynierskich AGH. W szczególności dotyczy to: strategii rozwiązywania sytuacji problemowych, zrozumienia podstaw procesów motywacyjnych i emocjonalnych oraz wybranych umiejętności interpersonalnych (efektywna komunikacja, sposoby radzenia sobie z agresją, funkcjonowanie w grupie).