Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia podróży i turystyki
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFT-1-421-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach zajęć prezentowane są analizy współczesnych zjawisk turystycznych, wybrane teorie dotyczące turystyki, a także metodologia badań socjologicznych nad tymi zjawiskami

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Student zna podstawowe społeczne teorie turyzmu oraz wie jakim przemiany współcześnie dokonują się w dziedzinie turystyki. FT1A_W04, FT1A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy przemian w zakresie motywacji do uprawiania turystyki i określić czynniki wpływające na jej charakter współcześnie. FT1A_U07, FT1A_U04 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma potrzebę rozwijania samodzielnie swoich kompetencji w zakresie zmian trendów odnośnie turystyki. FT1A_K03, FT1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Student szanuje odmienność oraz docenia wagę praw człowieka w kontakcie z innymi kulturami FT1A_K03, FT1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Student zna podstawowe społeczne teorie turyzmu oraz wie jakim przemiany współcześnie dokonują się w dziedzinie turystyki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy przemian w zakresie motywacji do uprawiania turystyki i określić czynniki wpływające na jej charakter współcześnie. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma potrzebę rozwijania samodzielnie swoich kompetencji w zakresie zmian trendów odnośnie turystyki. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student szanuje odmienność oraz docenia wagę praw człowieka w kontakcie z innymi kulturami + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Turystyka jako przedmiot badań socjologicznych, socjologiczna teoria turyzmu.
Podróż i turystyka, podróż rzeczywista i metaforyczna.
Przemiany i rozwój turystyki, polityka państwa w dziedzinie turystyki, motywacje
turystyki. (4h)
Literatura:
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w
Lublin 2005, s. 43-48, 57-62, 86-90.
Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, s. 7-23.
Barbara Dąbrowska, Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, PWE, Warszawa 2011, s. 64-77.
Literatura zalecana:
Łukasz Gaweł, Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa), www.turystykakulturowa.org nr 10/2013.
Beata Majchrzak, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko, Ocena funkcjonowania i możliwości rozwoju OFF Festival w Katowicach, www.turystykakulturowa.org nr 4/2015.

2. Funkcje i dysfunkcje turystyki we współczesnym społeczeństwie. Czas wolny a rozwój turystyki, czas wolny Polaków i wyjazdy rekreacyjne. (2h)
Literatura:
Krzysztof Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004, r. 5.
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 95-110.
Kopczak Anna, Turystyka – aktorka na scenie czasu wolnego. Teatralizacja zjawisk turystycznych w ujęciu socjologicznym, w: Dorota Mroczkowska, Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Difina, Warszawa 2011, s. 74-88.
Literatura zalecana (dodatkowa);
Wyjazdy zagraniczne Polaków i znajomość języków obcych, CBOS, Warszawa, BS/96/2004.
Polacy w pracy. Warunki zatrudnienia, gotowość zmian, CBOS NR 132/2014
Czas wolny Polaków, CBOS, BS/133/2010.

3. Metodologia badań w socjologii turystyki: ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe, podstawowe paradygmaty nauk szczegółowych, podejście pozytywistyczne, podejście interpretacyjne (humanistyczne), metody i techniki stosowane w badaniach socjologii turystyki. (2h)
Literatura:
Wiesław Alejziak, Metodologia badań w turystyce, Ryszard Winiarski (red.), Turystyka w
naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 140-164 (zadane strony 141-150).
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 49-57.

4. Podróżowanie w teoriach społecznych: podróż jako kontakt z obcością Georg Simmel, Alfred Schutz, Florian Znaniecki, Robert Merton, Bernhard Waldenfels, Tzvetan Todorov; podróż jako forma kontaktu kulturowego – Theron Nuñez, Geert Hofstede, turystyka jako forma kolonializmu – Louis Turner, John Ash i Dennison Nash, semiotyka podróży – Dean MacCannell, podróżowanie jako konsumpcja, role społeczne podróżnika, McDisneyizacja postturystyki – George Ritzer. (2h)
Literatura:
Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, s. 24-44, 58-101.
Literatura dodatkowa:
Krzysztof Podemski, Od zakazu opuszczania domu do nakazu dialogu z Innym. Ewolucja idei podróżowania, w: M. Kazimierczak, Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2007, s. 37-48.
Literatura zalecana:
Georg Simmel, Obcy, w: G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975.
Dean MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA., Warszawa 2002.

5. Socjologiczna analiza rynku turystycznego: ruch turystyczny krajowy i międzynarodowy, typy ruchu turystycznego i formy turystyki (masowa, aktywna, alternatywna, kwalifikowana, niekonwencjnalna agroturystyka). Formy turystyki we współczesnym społeczeństwie zachodnim – turystyka biznesowa, etniczno-narodowościowa, socjalna, religijno-pielgrzymkowa, krajoznawcza, zdrowotna, agroturystyka, turystyka weekendowa, kulturowa, sexturystyka, “trauma tourism”.
(4h)
Literatura:
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 119-165.
Literatura zalecana:
Joanna Poczta, Izabela Szebiotko, Seksturystyka – między turystyką kulturową a patologiczną, www.turystykakulturowa.org nr 4/2014
Jacqueline Sánchez Taylor, Dollars Are a Girl’s Best Friend? Female Tourists’ Sexual Behaviour in the Caribbean, Sociology, 2001. Vol. 35, No. 3, s. 749–764.
Laurie Beth Clark, Always Already Again: Trauma Tourism and the Politics of Memory Culture, Encounters 1, 2010, s. 65–74.
Tim Cole, Crematoria, Barracks, Gateway: Survivors’ Return Visits to the Memory Landscapes of Auschwitz, History and Memory, Vol. 25, No. 2 (Fall/Winter 2013), s. 102-131.

6.Turystyka kulturowa (kultura a turystyka, dziedzictwo kulturowe, światowe dziedzictwo kulturowe, Lista światowego dziedzictwa, dziedzictwo kulturowe a turystyka). Formy turystyki kulturowej – w tym turystyka slow, tanatoturystyka, turystyka literacka, ezoteryczna, kulinarna, geocaching i in. (4h)
Literatura:
Tadeusz Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, r. 1,2,3.
Armin Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, www.turystykakulturowa.org nr 1/2008.
Marta Sukiennik, Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, www.turystykakulturowa.org nr 3/2014.
Sławoj Tanaś, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis 2006,17.
Mariusz Samołyk, Geocaching – nowa forma turystyki kulturowej, www.turystykakulturowa.org nr 11/2013.
Tadeusz Jędrysiak, Marta Kamel, Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych, www.turystykakulturowa.org nr 7/2014.
Daria Wawrzyniak, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko, Turystyka literacka oparta na fabule książek. Projekt trasy po Poznaniu śladami bohaterów powieści kryminalnych Ryszarda Ćwirleja, www.turystykakulturowa.org nr 3/2015.

7. Historia jako doświadczenie turystyczne: turystyczne adaptacje dziedzictwa kulturowego, turystyka a społeczności i samorządy lokalne, architektura i turystyka, ponowoczesne muzea.
Literatura:
John Urry, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007, s. 154-198. (2h)
Literatura zalecana:
Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii, www.turystykakulturowa.org nr 8/2014.
Monika Paluch, Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii, www.turystykakulturowa.org nr 11/2014.

8. Problem autentyczności: autentyczność zimna i gorąca, pamiątki historyczne, pamiątki etniczne, przedmioty materialne, sprzedawanie i kupowanie autentyczności kulturowej, widowisko, autentyczność doświadczenia.
Doświadczenie historii w muzeum. (2h)
Literatura
Anna Wieczorkiewicz, O doświadczaniu świata w podróży, Univrsitas, Kraków 2008, s. 41-58, 63-91.
Anna Ziębińska-Witek, Przedstawienia Holokaustu w muzeach. Próba porównania, w: Sławomir M. Nowinowski i in. (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, IPN, Łódź 2008, s.157-174.

9. Turystyka religijna we współczesnych religiach, zjawisko pielgrzymowania w Polsce.
Literatura:
Antoni Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, WUJ, Kraków 2003, s. 129-137, 219-240. (2h)
Literatura zalecana:
Agata Niemczyk, Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa – subprodukty turystyki kulturowej, “Zeszyty Naukowe UE w Krakowie”, nr 857, 2011, s. 37-51.
Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, GUS, ISKK, Warszawa 2012, s. 220-230.

10. Turystyka kwalifikowana i niekonwencjonalna: konsument na rynku usług turystycznych na przykładzie turystyki motocyklowej w Polsce, doświadczenie miejsca i kultury na podstawie badań nad backapakingiem. (4h)
Literatura:
Jerzy Suprewicz, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2005, s. 141-145.
Artur Biedroń, Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Prognoza rozwoju, Warszawa 2011, s. 18-23, 68-96.
Agata Wiza, Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org nr 11/2014 (listopad 2014), s. 38-52.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% tekst zaliczeniowy przeprowadzony na przedostatnich zajęciach w semestrze (poprawkowe
zaliczenie odbędzie się na ostatnich zajęciach).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura przypisana do tematów wykładów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Turystyka religijna osób starszych w Polsce – próba analizy jakościowej — Religious tourism of elderly people in Poland – an attempt of qualitative analysis / Stella GROTOWSKA // Turystyka Kulturowa ; ISSN 1689-4642. — 2017 nr 3, s. 7–20. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

brak