Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia menedżerska
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-1-225-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student nabywa wiedzę z zakresu podejmowania optymalnych decyzji produkcyjnych, inwestycyjnych, cenowych i kosztowych przez menedżerów zatrudnionych w firmach prywatnych i władzach publicznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wyjaśnia kryteria i cele optymalnego wykorzystania czynników produkcji przez przedsiębiorstwo IS1A_W03, IS1A_W07 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_W002 Definiuje zasady formułowania optymalnej polityki cenowej przedsiębiorstwa IS1A_W03, IS1A_W07 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_W003 Definiuje problem decyzyjny przedsiębiorstwa, klasyfikuje warianty wyboru, przewiduje ich konsekwencje oraz potrafi wybrać wariant optymalny IS1A_W03, IS1A_W07 Kolokwium
M_W004 Zna i wyjaśnia podstawowe kategorie ekonomiczne konieczne do podjęcia optymalnych decyzji produkcyjnych przez przedsiębiorstwo IS1A_W03, IS1A_W07 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_W005 Rozpoznaje warunki i ocenia optymalne zachowania przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie IS1A_W03, IS1A_W07 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_W006 Zna podstawy teoretyczne analizy kosztów i korzyści IS1A_W03, IS1A_W07 Kolokwium
M_W007 Rozumie warunki stosowania dyskryminacji cenowej i ocenia jej skutki IS1A_W03, IS1A_W07 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Wyjaśnia i interpretuje różnice zachowań przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych IS1A_U07, IS1A_U04 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_U002 Interpretuje wyniki różnych wariantów decyzyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka w oparciu o drzewa decyzyjne IS1A_U07, IS1A_U04 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_U003 Uzasadnia - w oparciu o analizę kosztów i korzyści - podejmowanie decyzji gospodarczych w skali mikro- i makro IS1A_U07, IS1A_U04 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
M_U004 W oparciu o analizę Cash Flow i metodę Monte Carlo potrafi ocenić opłacalność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego IS1A_U07, IS1A_U04 Udział w dyskusji,
Referat,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wyjaśnia kryteria i cele optymalnego wykorzystania czynników produkcji przez przedsiębiorstwo + + - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje zasady formułowania optymalnej polityki cenowej przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje problem decyzyjny przedsiębiorstwa, klasyfikuje warianty wyboru, przewiduje ich konsekwencje oraz potrafi wybrać wariant optymalny + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i wyjaśnia podstawowe kategorie ekonomiczne konieczne do podjęcia optymalnych decyzji produkcyjnych przez przedsiębiorstwo + + - - - - - - - - -
M_W005 Rozpoznaje warunki i ocenia optymalne zachowania przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie + + - - - - - - - - -
M_W006 Zna podstawy teoretyczne analizy kosztów i korzyści + + - - - - - - - - -
M_W007 Rozumie warunki stosowania dyskryminacji cenowej i ocenia jej skutki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wyjaśnia i interpretuje różnice zachowań przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Interpretuje wyniki różnych wariantów decyzyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka w oparciu o drzewa decyzyjne + + - - - - - - - - -
M_U003 Uzasadnia - w oparciu o analizę kosztów i korzyści - podejmowanie decyzji gospodarczych w skali mikro- i makro + + - - - - - - - - -
M_U004 W oparciu o analizę Cash Flow i metodę Monte Carlo potrafi ocenić opłacalność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Ekonomia menedżerska – wykład

1. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej
2. Analiza popytu i optymalna polityka cenowa
3. Dyskryminacja cenowa
4. Optymalne wykorzystanie czynników produkcji
5. Analiza kosztów i optymalne decyzje produkcyjne przedsiębiorstw
6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych
7. Analiza ryzyka i drzewa decyzyjne
8. Interwencja na rynkach konkurencyjnych
9. Analiza kosztów i korzyści
10. Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

Ćwiczenia audytoryjne:
Ekonomia menedżerska – ćwiczenia

1. Analiza marginalna
2. Analiza kosztów i korzyści
3. Podstawy teorii gier
4. Drzewa decyzyjne
5. Analiza Cash-Flow i metoda Monte-Carlo
6. Programowanie matematyczne
7. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń dokonywana jest za wykonanie projektów, ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach. Ocena z ćwiczeń jest obliczana jako średnia ocen uzyskanych z tych form aktywności.
Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona: 40% * ocena z ćwiczeń + 60% * wynik kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza z matematyki, informatyki i statystyki na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Besanko D., Braeutigam R., Microeconomics, Wiley and Sons, 2nd edition 2005.
2. Samuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
3. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, t. I, II, PWN, Warszawa 1995.
4. Varian H, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Juroszek Z., Kudełko M., A model of optimization for local energy infrastructure development, Energy, Volume 96, Pages 625–643, Elsevier Science, February 2016.

Kudełko M., Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju systemów paliwowo-energetycznych, Polityka Energetyczna, tom 8, zeszyt specjalny, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2005, str. 245-260.

Kudełko M., Internalizacja kosztów zewnętrznych powodowanych przez krajowy sektor energetyczny – analiza kosztów i korzyści, Polityka Energetyczna, t. 11, zeszyt 1, Wydawnictwo IGSMiE PAN 2008.

Joanna Duda, Mariusz Kudełko, Źródła finansowania inwestycji proekologicznych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomia Menedżerska, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, str. 67-82.

Mariusz Kudełko, Wojciech Suwała, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, ECONOMIC INSTRUMENTS AS A WAY OF INTRODUCING THE CONCEPT OF GREEN ECONOMY INTO THE ENERGY MARKET, Rynek Energii nr 4(107), Lublin 2013, str. 90-96.

Juroszek Z., Kudełko M., Methodology of optimisation of local energy infrastructure development, Managerial Economics no14, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 72-88.

Kudełko M., Kaszyński P., Wybrane implikacje zawodności rynku konkurencyjnego na przykładzie sektora energetycznego, Polityka Energetyczna, t. 17, zeszyt 3, Wydawnictwo IGSMiE PAN 2014.

Mariusz Kudełko, Jacek Wolak, Marta Czyż, Marta Kołodziej-Hajdo, Elżbieta Marcinkowska, Krzysztof Posłuszny, Stanisław Szydło, Paweł Skrzyński, Katarzyna Gdowska, WYBRANE PROBLEMY METODYKI BADAŃ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH PO TRANSFORMACJI DO GOSPODARKI RYNKOWEJ, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 116.

Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK, Jerzy WĄCHOL, Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 123.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz kolokwium z wykładów.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczęszczanie na ćwiczenia, przy czym dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Dopuszczalne jest odrabianie zajęć z innymi grupami. Student, który nie zaliczył projektu ma możliwość jego poprawy na kolejnych zajęciach po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym.
Student ma dwa terminy podstawowe i jeden poprawkowy na zaliczenie tematyki wykładów.