Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFT-1-208-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Obejmuje przegląd zagadnień z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie koncentrując się na omówieniu podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontroli.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa FT1A_W04, FT1A_W07, FT1A_W06, FT1A_W02 Kolokwium
M_W002 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań FT1A_W04, FT1A_W07, FT1A_W06, FT1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją FT1A_U06, FT1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac FT1A_K03, FT1A_K02 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu.
2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Modele organizacji.
3. Planowanie strategiczne.
4. Planowanie operacyjne.
5. Organizowanie.
6. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
7. Motywowanie. Role i umiejętności kierownicze. Style kierowania
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
9. Kontrolowanie.
10. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.
11. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Formułowanie misji i planu strategicznego.
2. Metody planowania operacyjnego.
3. Projektowanie struktur organizacyjnych.
4. Restrukturyzacja.
5. Motywowanie.
6. Kontrolowanie.
8. Proces podejmowania decyzji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe (60%) i zadania wykonywane na ćwiczeniach (40%). (Niezbędne do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium oraz sumarycznie nie mniej niż 50% punktów).

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia

Zasady dotyczące ilości dopuszczalnych nieobecności ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Sposób odrobienia zaległości ustala prowadzący, biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego. Jeśli według ogłoszonych zasad liczba opuszczonych zajęć dyskwalifikuje studenta, odrobienie zaległości nie anuluje nieobecności.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005 (podręcznik dostępny w wersji elektronicznej)
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015

Dodatkowa:
1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Koźmiński A.F., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015.
2. Peszko A., Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce , w: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011.
3. Peszko A., Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2009.

Informacje dodatkowe:

-