Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunek kosztów dla inżynierów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-1-221-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Słuchacze modułu będą znali podstawowe narzędzia rachunku kosztów oraz będą potrafili je wykorzystać w swojej praktyce, a poznając założenia rachunku kosztów zbudują swoją świadomość kosztową.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Opisuje i wskazuje rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Określa wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej IS1A_W03, IS1A_W07 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów IS1A_W03, IS1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkuje i objaśnia przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązuje problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów IS1A_U07, IS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów IS1A_U07, IS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Formułuje i rozwiązuje typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów IS1A_U07, IS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji IS1A_K01, IS1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Opisuje i wskazuje rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Określa wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkuje i objaśnia przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązuje problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów - + - - - - - - - - -
M_U003 Formułuje i rozwiązuje typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd na zagadnienie, wyraża swoje zdanie, zadaje pytania, potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Rola rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Podstawowe instrumenty rachunku kosztów. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów.
2. Pojęcie kosztów. Strukturalizacja kosztów. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Układy ewidencyjne kosztów. Rozliczenia kosztów w czasie. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat
4. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. Wpływ na wynik finansowy rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
5. Analiza CVP
6. Kalkulacja kosztów
7. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych.
9. Nowoczesne koncepcje modeli rachunku kosztów

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów.
2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Różne modele rachunku kosztów, a wynik finansowy. Wielostopniowy i wieloblokowy model ustalania wyniku finansowego.
4. Kalkulacja kosztów. Cele, zadania i metody kalkulacji kosztów.
5. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych.
6. Standardy kosztowe. Kontrola budżetowa kosztów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia to ocena z kolokwium zaliczeniowego (zadania rachunkowe z zakresu omawianych tematów + pytania testowe).
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Ocena końcowa to oceny z zaliczenia.
Aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.

Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (oceną końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen Wirtualnej Uczelni).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010
2. Rachunkowość Finansowa. Podstawy i Ewidencje Szczegółowe, redakcja naukowa J. Sawicka i A. Stronczek, CeDeWu, 2011
3. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2009
4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, pod red. I. Sobańskiej, C.H. BECK, Warszawa 2006
5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów T.1-3, TNOIK Toruń, 2015
6. Świderska G., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010,
2. Krajewska S, Stronczek A., Wykorzystanie metod alternatywnych wobec tradycyjnego budżetowania na przykładzie jednostki gastronomicznej , [w:] Budżetowanie – dziś i jutro, pod red. Andrzeja Dury, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
3. Stronczek A., Sawicka J., Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka: aspekty teoretyczne, red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014.
4. Stronczek A., Sprawozdawczość zarządcza w sieciach franczyzowych [w] Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza, red. nauk. Łada Monika, WOLTERS KLUWER, Warszawa, 2014
5. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2014.
6. Stronczek A., Kalkulacja kosztów działalności [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2017
7. Stronczek A., Przychody i koszty ich uzyskania : wynik finansowy, [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2017.
8. Stronczek A., Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zeszyt Naukowy Nr 17, „Finanse i Bankowość” Nr 7, Kraków, 2010
9. Stronczek A., Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu kosztami, [w:] „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” pod redakcją naukową Teresy Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2005
10. Stronczek A., Petka K, Kosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstw [w:] Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce, red. Nauk. L. Preisner, AGH uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych (2godziny lekcyjne). Nieusprawiedliwiona absencja powyżej liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.
Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, powinien zaliczyć opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (egzaminie) powoduje utratę danego terminu.
Podczas kolokwium piszący nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji oraz utrwalania obrazu i dźwięku. Ich posiadania nie usprawiedliwia chęć skorzystania z kalkulatora, zegarka itd.