Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne działania marketingowe
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JIS-2-204-AD-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
Modelowanie i analiza danych
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
mgr Kondak Anna (a_kondak@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot przybliża studentom nowoczesne działania marketingowe, umożliwia także nabycie umiejętności oceny i usprawnienia strategii działań marketingowych dla wybranych obiektów rynkowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje nowoczesne działania marketingowe Projekt,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować sposoby ich usprawnienia Studium przypadków
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii działań marketingowych w wybranej sytuacji problemowej Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym działań marketingowych dla wybranego obiektu rynkowego Projekt,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje nowoczesne działania marketingowe + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować sposoby ich usprawnienia - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii działań marketingowych w wybranej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym działań marketingowych dla wybranego obiektu rynkowego - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Nowoczesne działania marketingowe – istota i zakres
Uwarunkowania skuteczności działań marketingowych
Interesariusze działań marketingowych
Znaczenie marki i brandingu
Wybrane koncepcje działań marketingowych
Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni
Znaczenie treści – w kierunku content i inbound marketingu
Wybrane metody badania skuteczności nowoczesnych działań marketingowych

Ćwiczenia audytoryjne:

Dyskusja grupowa na temat uwarunkowań współczesnych działań marketingowych, wskazanie trendów
Zmiany w zachowaniach współczesnych nabywców i sposoby nadążania za nimi
Określenie adresatów działań, społeczności marki, tworzenie person
Analiza przykładów z zakresu marketingu sensorycznego
Wyznaczanie ścieżki doświadczeń klientów
Przykłady działań oraz kampanii neuromarketingowych
Wybrane przedsięwzięcia marketingu wartości
Marketing wirusowy w praktyce
Studium przypadku kampanii wideomarketingowej
Przykłady skutecznych działań marketingowych wybranych obiektów rynkowych
Ćwiczenia związane z komunikacją marketingową poprzez media społecznościowe
Wybrane działania marketingowe w blogosferze
Studia przypadków managerów marketingu
Zewnętrzni eksperci i rynek agencji marketingowych
Wybrane sposoby mierzenia rezultatów działań marketingowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z projektu i prac z nim powiązanych,
40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, zaprezentowanych przykładów, rozwiązywania case studies i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania współczesnych obiektów rynkowych (przedsiębiorstw, organizacji, marek…).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2016.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentow a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatow
informacyjnych, blogow, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediow internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tarczydło B., Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238–249.
Tarczydło B., Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.
Tarczydło B., Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych: studium przypadku, Marketing
i Rynek, 2015, nr 8, s. 748–756.
Tarczydło B., Wybrane formy inbound marketingu w komunikacji marki z interesariuszami: studium przypadku [W:] Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, red. nauk. Joanna Wiażewicz, Agnieszka Zielińska, Oficyna Wydawnicza
Tarczydło B., Kondak A., Generowanie wartości poprzez bloga firmowego. Studium przypadku, ZN WSH Zarządzanie 2017, nr 3, s. 119-130, DOI: 10.5604/01.3001.0010.6492.
Tarczydło B., Kondak A., Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, ZN WSH Zarządzanie 2017, nr 4, s. 95–106.
Tarczydło B., Kondak A., Konior A., Multiscreening w teorii i praktyce. Wyniki badań, Marketing i Rynek 2018, nr 4, s. 560-569.

Informacje dodatkowe:

1.Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1.Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach przypadków,
prowadzonych dyskusjach
1.2.Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.3.Zaliczenie projektu

2.Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego
zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

3.Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz zaprezentowanie
projektu zespołowego.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.

4.Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.