Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
RAR-1-303-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Drzewosz Agata (drzewosz@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Ukończenie kursu daje podstawy projektowania elementów maszyn i konstrukcji w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie założenia i podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów, w szczególności: pojęcie siły wewnętrznej, sił przekrojowych, stanu naprężenia, stanu odkształcenia, opisu konstytutywnego materiału. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie pojęcie wytężenia materiału, miary wytężenia, naprężenia zredukowanego oraz podstawowe hipotezy wytężenia: hipotezę największego naprężenia rozciągającego (Galileusza), największego naprężenia stycznego (Coulomba –Treski –Guesta) oraz hipotezę największej energii odkształcenia postaciowego (Hubera-Misesa-Hencky’ego). AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna i wie do jakich przypadków projektowych zastosować wzory i algorytmy obliczeniowe wytrzymałości materiałów używane w praktyce inżynierskiej. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia wytrzymałościowe potrzebne do zaprojektowania elementów konstrukcji lub części maszyn, które można rozpatrywać w schemacie prostego lub złożonego stanu naprężenia. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałościowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczna eksploatację. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementów konstrukcji lub części maszyn. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji AR1A_W23, AR1A_W24 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie założenia i podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów, w szczególności: pojęcie siły wewnętrznej, sił przekrojowych, stanu naprężenia, stanu odkształcenia, opisu konstytutywnego materiału. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie pojęcie wytężenia materiału, miary wytężenia, naprężenia zredukowanego oraz podstawowe hipotezy wytężenia: hipotezę największego naprężenia rozciągającego (Galileusza), największego naprężenia stycznego (Coulomba –Treski –Guesta) oraz hipotezę największej energii odkształcenia postaciowego (Hubera-Misesa-Hencky’ego). + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i wie do jakich przypadków projektowych zastosować wzory i algorytmy obliczeniowe wytrzymałości materiałów używane w praktyce inżynierskiej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia wytrzymałościowe potrzebne do zaprojektowania elementów konstrukcji lub części maszyn, które można rozpatrywać w schemacie prostego lub złożonego stanu naprężenia. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałościowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczna eksploatację. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementów konstrukcji lub części maszyn. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematy wykładów

 1. Cel i zadania przedmiotu, pojęcia podstawowe, własności mechaniczne materiałów.
 2. Rozciąganie i ściskanie.
 3. Ścinanie techniczne.
 4. Skręcanie prętów o przekrojach kołowych. Sprężyny śrubowe.
 5. Analiza stanu naprężenia.
 6. Analiza stanu odkształcenia. Energia sprężysta.
 7. Zginanie: wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach, naprężenia, warunek bezpieczeństwa.
 8. Wyznaczanie odkształceń belek zginanych, warunek sztywności.
 9. Zginanie z rozciąganiem. Zginanie ukośne.
 10. Stateczność prętów, obliczenia na wyboczenie.
 11. Wytrzymałość złożona: hipotezy wytężeniowe, zginanie ze skręcaniem, projektowanie wałów.
 12. Naczynia cienko i grubościenne.
 13. Zagadnienia dodatkowe: zmęczenie materiału, pełzanie i relaksacja naprężeń.

Ćwiczenia audytoryjne:
Tematy ćwieczeń

 1. Charakterystyki geometryczne przekrojów i wskaźniki wytrzymałościowe przekrojów.
 2. Rozciąganie i ściskanie. Projektowanie elementów konstrukcji obciążonych osiowo.
 3. Obliczanie typowych połączeń elementów konstrukcji.
 4. Analiza stanu naprężenia.
 5. Projektowanie kołowo-symetrycznych prętów skręcanych. Obliczenia wytrzymałościowe sprężyn śrubowych.
 6. Projektowanie zginanych układów prętowych w oparciu o warunek bezpieczeństwa.
 7. Sprawdzian wiedzy i umiejętności 1
 8. Projektowanie belek zginanych na podstawie warunku sztywności.
 9. Obliczenia wytrzymałościowe elementów zginanych ukośnie.
 10. Obliczenia wytrzymałościowe elementów rozciąganych i zginanych.
 11. Obliczenia wytrzymałościowe elementów pracujących na wyboczenie.
 12. Obliczenia wytrzymałościowe wałów.
 13. Sprawdzian wiedzy i umiejętności 2

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 148 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 26 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona na podstawie ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń. Wszystkie oceny składowe muszą być pozytywne. Wagi podaje prowadzący na pierwszym wykładzie.

Sposób obliczania oceny z ćwiczeń:

 • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
 • Zasady zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący. Podstawę stanowią prace pisemne i odpowiedzi ustne.
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza z matematyki (rachunek różniczkowy, całkowy i wektorowy) oraz mechaniki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Stanisław Wolny, Adam Siemieniec, Wytrzymałość Materiałów, Cz. 1., AGH Kraków 2008.
 2. Stefan Piechnik, Mechanika Techniczna Ciała Stałego,Wyd. PK, Kraków, 2007.
 3. Andrzej Skorupa, Małgorzata Skorupa, Wytrzymałość Materiałów. Skrypt dla studentów wydziałów niemechanicznych. Wyd. drugie. Wyd. AGH, SU 1587, Kraków 2000.
 4. Andrzej Skorupa, Małgorzata Skorupa, Wytrzymałość Materiałów. Wybrane zagadnienia dla mechaników. Wyd. AGH, SU 1640, Kraków 2002.
 5. Adam Bodnar, Wytrzymałość materiałów. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, wydanie drugie poszerzone i poprawione, Kraków 2004.
 6. Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew Orłoś, Wytrzymałość Materiałów, t. 1, WNT, wyd. III, Warszawa, 2003.
 7. Michał E. Niezgodziński, Tadeuasz Niezgodziński, Wytrzymałość Materiałów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, wyd. 15.
 8. Niezgodziński A., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2012.
 9. T. A. Philpot, Mechanics of materials, John Wiley & Sons, Inc., 2008.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Nalepka, K. Sztwiertnia, P. Nalepka, Preferred orientation relationships at the Cu/Al2O3 interface: Identification and theoretical explanation, Acta Materialia 104 (2016) 156-165
 2. K. Nalepka, K. Sztwiertnia, P. Nalepka, R.B. Pęcherski, The strength analysis of Cu/Al2O3 interfaces as a key for rational composite design, Archives of Metallurgy and Materials 60 (2015) 1953-1956
 3. K. Nalepka Material symmetry: a key to specification of interatomic potentials, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 61 (2013) 441 – 450.
Informacje dodatkowe:

Brak