Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone studia wyższe z zakresu biofizyki, fizyki, fizyki technicznej, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z aktualnymi Uchwałami Senatu AGH oraz Rady Wydziału WFIS. Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji umieszczane są stronach internetowych WFIS oraz stronie głównej AGH.
http://www.agh.edu.pl/doktoranci/rekrutacja/

Dolny limit ilości studentów:

3

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Doktor
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
osiem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
30
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Biofizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kierunek “Biofizyka” wpisuje się w potrzeby nowoczesnej gospodarki mocno akcentowane w Strategii Uczelni oraz w strategię przyjętą przez Wspólnotę Europejską, która dąży do budowy społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy i doświadczeniu w rozwijaniu badań podstawowych i aplikacyjnych wymagających wiedzy interdyscyplinarnej.
Realizacja tych założeń możliwa jest dzięki ustaleniu programu kształcenia, który zapewnia dużą elastyczność wyrażającą się szeroką obieralnością modułów kształcenia. Umożliwia to studentom indywidualizację profilu studiów w ramach kierunku do własnych zainteresowań i potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Zajęcia prowadzone są przez ekspertów krajowych i zagranicznych.

Studia z “Biofizyki” umożliwiają współpracę z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi. W konsekwencji pozwala to studentom na pogłębianie wiedzy i umiejętności w obszarach badań interdyscyplinarnych wpisujących się w światowe trendy badawcze warunkowane oczekiwaniami i potrzebami najnowocześniejszych dziedzin życia, gospodarki i przemysłu.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

5

Semestry kontrolne:
drugi, czwarty, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Obowiązuje rozliczenie roczne.
Warunkiem wpisu na kolejny rok studiów jest uzyskanie:
- zaliczenia lat wcześniejszych (z dopuszczalnym deficytem punktów),
- pozytywnej opinii Opiekuna (Promotora) o postępach w realizacji pracy doktorskiej.

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi Uczelni.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Prowadzone według przepisów regulowanych Ustawą o Stopniach i Tytule oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szczegółowym trybie postępowania

Dodatkowe informacje:

1, Zajęcia dydaktyczne
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW oraz Uchwałą Rady Wydziału Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej doktoranci zobowiązani są do 30 godzin dydaktyki rocznie.
2. Przedmioty i kredyty
Program studiów stanowią zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe (za praktyki zawodowe uznaje się prowadzenie zajęć dydaktycznych). Plan przedmiotów wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS na kolejny rok akademicki doktorant powinien złożyć do 10 września (doktoranci 1 roku do końca września). Decyzję o ewentualnych zamianach przedmiotów podejmuje każdorazowo kierownik studium doktoranckiego. Podczas 4-letnich studiów doktoranckich doktorant zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS, niemniej studia stwarzają doktorantowi warunki do rozszerzenia programu do 45 punktów ECTS.
Poza przedmiotami proponowanymi wśród przedmiotów obieralnych zamieszczonych w sylabusie można wybrać dowolny przedmiot z bazy uczelnianej AGH lub, w porozumieniu z Opiekunkem/Promotorem i akceptacji kierownika studiów, kursy proponowane przez inne uczelnie/ ośrodki naukowo-badawcze krajowe bądź zagraniczne.
3. Język studiów
Przedmioty, których nazwy podane są w języku angielskim są prowadzone w tym języku.