Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dynamika ewolucyjna
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-003-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zrozumienie problemów sformulowanych w ramach ewolucyjnej teorii gier BF3A_U01, BF3A_W01 Egzamin
M_W002 Umiejętność wyjaśnienia pojęć związanych z ewolucyjną teorią gier przy pomocy adekwatnych narzędzi matematycznych BF3A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umiejętność zdefiniowania i rozwiązania problemów związanych z ewolucyjną teoria gier BF3A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umiejętność przetłumaczenia problemu naukowego na program komputerowy BF3A_U01 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zrozumienie problemów sformulowanych w ramach ewolucyjnej teorii gier + - - - - - - - - - -
M_W002 Umiejętność wyjaśnienia pojęć związanych z ewolucyjną teorią gier przy pomocy adekwatnych narzędzi matematycznych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność zdefiniowania i rozwiązania problemów związanych z ewolucyjną teoria gier - - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność przetłumaczenia problemu naukowego na program komputerowy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Co to jest ewolucja
Krajobraz dopasowania
Gry ewolucyjne
Dylemat więźnia
Populacja skończona
Gry w skończonej populacji
Ewolucyjna teoria grafów
Gry przestrzenne
Infekcja HIV
Ewolucja zjadliwości
Ewolucyjna dynamika raka
Ewolucja języka

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zastosowania grafów, automatów i równań nieliniowych w ewolucyjnej teorii gier

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na notę nie mniejszą niż 3.0.
Ocena końcowa jest średnią z noty z ćwiczeń i noty z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość przynajmniej jednego języka programowania (C, C++, Java, Python).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Nowak, Evolutionary Dynamics
P. Glendinning, Stability, Instability and Chaos
K. Sigmund, The Calculus of Selfishness
J. D. Murray, Mathematical Biology I, II

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. D.Stauffer and K.Kułakowski, Why everything gets slower?, TASK Quarterly 7 (2003) 257.
2. J.Karpińska, K.Malarz and K.Kułakowski, How pairs of partners emerge in an initially fully connected society, Int. J. Mod. Phys. C 15 (2004) 1227.
3. K.Kułakowski, P.Gawroński and P.Gronek, The Heider balance – a continuous approach, Int. J. Mod. Phys. C. 16 (2005) 707.
4. P.Gawroński, P.Gronek and K.Kułakowski, The Heider balance and social distance, Acta Phys. Pol. B 36 (2005) 2549.
5. K.Kułakowski, How political parties adjust to fixed voter opinions, Int. J. Mod. Phys. C 16 (2005) 1587.
6. K. Kułakowski, Cooperation and defection in ghetto, Int. J. Mod. Phys. C 17 (2006) 287.
7. K.Malarz, D.Stauffer and K.Kułakowski, Memory effect in the Bonabeau model in a fully connected graph, Eur. Phys. J. B 50 (2006) 195.
8. K. Malarz, Z.Szvetelszky, B.Szekfu and K.Kułakowski, Gossip in random networks, Acta Phys. Pol. B. 37 (2006) 3049.
9. M. Waśko and K.Kułakowski, Efficiency of pair formation in a model society, Acta Phys. Pol. B. 37 (2006) 3171.
10. M. Wołoszyn, D. Stauffer and K. Kułakowski, Phase transitions in Nowak-Sznajd opinion dynamics, Physica A 378 (2007) 453
11. K.Kułakowski, Some recent attempts to simulate the Heider balance problem, Computing in Science and Engineering 9, July/August 2007, 86.
12. P. Gawroński and K. Kułakowski , A numerical trip to social psychology: long-living states of cognitive dissonance, LNCS 4490 (2007) 43.
13. M. Wołoszyn, D. Stauffer and K. Kułakowski, Order-disorder phase transition in a cliquey social network, Eur. Phys. J. B. 57 (2007) 331.
14. D. Stauffer and K. Kułakowski, Simulation of majority rule disturbed by power-law noise, J. Stat. Mech. (2008) P04021
15. K. Kułakowski and M. Nawojczyk, The Galam model of minority opinion spreading and the marriage gap, Int. J. Mod. Phys. C 19 (2008) 611.
16. K. Kułakowski, Cops or robbers – a bistable society, Int. J. Mod. Phys. C 19 (2008) 1105.
17. K. Kułakowski, Opinion polarization in the Receipt-Accept-Sample model, Physica A 388 (2009) 469.
18. A. Dydejczyk, K. Kułakowski and M. Rybak, The norm game – how a norm fails, LNCS 5545 (2009) 835.
19. K. Kułakowski, The norm game – punishing enemies and not friends, Journal of Economic Interaction and Coordination 4 (2009) 27.
20. K. Kułakowski and P. Gawroński, To cooperate or to defect? Altruism and reputation, Physica A 388 (2009) 3581.
21. M. Rybak, A. Dydejczyk and K. Kułakowski, The norm game on a model network: a critical line, LNAI 5796 (2009) 565.
22. K. Malarz and K. Kułakowski, Indifferents as an interface between Contra and Pro, Acta Phys. Pol. A 117 (2010) 695.
23. M. J. Krawczyk, K. Malarz, R. Korff and K. Kułakowski, Communication and trust in the bounded confidence model, LNAI 6421 (2010) 90.
24. K. Kułakowski, M. J. Krawczyk and P. Gawroński, Hate: no choice. Agent simulations, edited by Carol T. Lockhardt, NOVA Sci. Publ., NY 2010, pp. 137-157.
25. K. Malarz, P. Gronek and K. Kułakowski, The Zaller-Deffuant model of public opinion, JASSS 14, Issue 1 (2011).
26. M. J. Krawczyk, L. Muchnik, A. Mańka-Krasoń and K. Kułakowski, Line graphs as social networks, Physica A 390 (2011) 2611.
27. K. Malarz, R. Korff, K. Kułakowski, Norm breaking in a queue—athermal phase transition, IJMPC 22 (2011) 719.
28. K. Malarz and K. Kułakowski, Bounded confidence model: addressed information maintain diversity of opinions, Acta Phys. Pol. A 121 (2012) B86.
29. P. Gawroński, K. Malarz, M. J. Krawczyk, J. Malinowski, J. Wąs, A. Kupczak, W. Sikora, J. W. Kantelhardt and K. Kułakowski, Strategies in crowd and crowd ordering, Acta Phys. Pol. A 123 (2013) 522.
30. M. J. Krawczyk, A. Dydejczyk and K. Kułakowski, The Simmel effect and babies’ names, Physica A 395 (2014) 384.
31. K. Malarz, K. Kułakowski, Mental ability and common sense in an artificial society, Europhysics News 45 /4 (2014) 20.
32. P. Gawroński, M. Nawojczyk, K. Kulakowski, Opinion formation in an open system and the spiral of silence, Acta Phys. Pol. A 127 (2015) A-45.
33. K. Kułakowski, K. Malarz, M. J. Krawczyk, Heavy context dependence – decisions of underground soldiers, Proc 29th European Conf. on Modelling and Simulation, Albena, V. M. Mladenov, P. Georgieva, G. Spasov, G. Petrova (Eds.)
34. S. Wongkaew, M. Caponigro, K. Kułakowski, A. Borzi, On the control of the Heider balance model, Eur. Phys. J. Special Topics 224 (2015) 3325.
35. K. Malarz, A. Kowalska-Styczeń, K. Kułakowski, Perspective research ‘human and work’ in artificial working group modeled by bi-layer cellular automaton with hysteretic rule, SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 92 (2016) 179.
36. K. Malarz, K. Kułakowski, Game of collusions, Physica A 457 (2016) 377.
37. F. Hassanibesheli, L. Hedayatifar, P. Gawroński, M. Stojkow, D. Żuchowska-Skiba and K. Kułakowski, Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance, Physica A 468 (2017) 334.
38. M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Paradox of integration, Physica A 468 (2017) 409.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot ruszy w 2018 lub 2019 roku. Przewidziany na semestr letni.