Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studium doskonalenia dydaktycznego
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-101-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
dr hab. Jakowczuk Monika (sekretariat@pwst.krakow.pl)
mgr Chrząszcz Agnieszka (agniech@agh.edu.pl)
mgr Grodecka Karolina (karolina.grodecka@agh.edu.pl)
mgr Tworzewska-Pozłutko Beata (beata.tworzewska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł wprowadza w zagadnienie e- technologii edukacyjnych. Uwrażliwia słuchaczy na znaczenie kontaktu ze studentami oraz rolę głosu, artykulacji i ekspresji w pracy akademickiej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Słuchacz zna podstawy komunikowania interpersonalnego, teoretyczne podstawy emisji głosu, oraz formy pracy dydaktycznej on line BF3A_W02, BF3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować cel kształcenia , zaprojektuje ćwiczenie dla studentów wykorzystujące możliwości Uczelnianej Platformy eLearningowej. BF3A_U02, BF3A_U03 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Słuchacz potrafi świadomie operować głosem w sytuacji dydaktycznej. Dzięki umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie pracuje w zespole i przekazuje wiedzę naukową. BF3A_U02, BF3A_U03 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Słuchacz rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, wykazuje postawę szacunku wobec studentów, posiada umiejętności komunikacyjne BF3A_K03, BF3A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Słuchacz zna podstawy komunikowania interpersonalnego, teoretyczne podstawy emisji głosu, oraz formy pracy dydaktycznej on line + - - - - - - - - - +
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować cel kształcenia , zaprojektuje ćwiczenie dla studentów wykorzystujące możliwości Uczelnianej Platformy eLearningowej. + - - - - - - - - - +
M_U002 Słuchacz potrafi świadomie operować głosem w sytuacji dydaktycznej. Dzięki umiejętnościom komunikacyjnym skutecznie pracuje w zespole i przekazuje wiedzę naukową. + - - - - - - - - - +
Kompetencje społeczne
M_K001 Słuchacz rozumie specyfikę zawodu nauczyciela akademickiego, wykazuje postawę szacunku wobec studentów, posiada umiejętności komunikacyjne + - - - - - - - - - +
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Emisja głosu

  Emisja głosu 10 godz. dr hab. Monika Jakowczuk
  • Istota zjawisk dźwiękowych w aspekcie fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym.
  Budowa i działanie aparatu głosotwórczego człowieka, krtań jako źródło tonu
  podstawowego.
  • Oddech fizjologiczny a oddech wokalny. Rola tłoczni brzusznej w realizacji podparcia oddechowego (appoggio).
  • Ćwiczenia oddechowe, z zakresu motoryki narządów mowy, ustawienia prawidłowych pozycji samogłosek,
  • Dykcja, stosowanie środków ekspresji w wypowiedziach takich jak barwa, czy skala głosu.

 2. Komunikacja interpersonalna

  Komunikowanie interpersonalne: mgr Maciej Myśliwiec
  • Komunikowanie jako postawa relacji społecznych.
  • Komunikowanie pozawerbalne: dystans przestrzenny i jego znaczenie w sytuacji zajęć , efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, mimika i głos oraz inne pozawerbalne czynniki wpływające na wyniki komunikowania
  • Autoprezentacja jako sposób oddziaływania na otoczenie
  • Efektywne słuchanie drugiej osoby
  • Asertywność – jak ją wypracować
  Sytuacje trudne i konflikty w relacjach społ., negocjowanie konfliktów interpersonalnych.

E-learning:
Technologie cyfrowe w edukacji

Technologie cyfrowe w edukacji
• E-learning akademicki –wprowadzenie
Celem tematu jest zaobserwowanie różnych form e-learningu w kontekście pracy na uczelni wyższej.
• Narzędzia (Uczelniana Platforma e-Learningowa oraz narzędzia zewnętrzne)
Praktyczne poznanie podstawowych możliwości platformy, w tym narzędzi Po zakończeniu pracy słuchacz potrafi zamieszczać na własnym kursie wybrane elementy składowe kursu (etykieta, strona, plik, zadanie, forum dyskusyjne) oraz zapisać studentów;
• Ramy prawne funkcjonowania e-learningu w AGH
Zajęcia dają znajomość m.in. obowiązujących przepisów prawnych regulujących możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
• Projektowanie ćwiczeń online
Po zakończeniu słuchacz zrozumie zależność dydaktyki, technologii i treści w projektowaniu ćwiczeń; zaprojektuje cel kształcenia i dokona jego weryfikacji; • zaprojektuje ćwiczenie dla studentów wykorzystujące możliwości Uczelnianej Platformy eLearningowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w wykładach 20 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na podstawie obecności oraz wykonanych projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Słuchacz zaliczył pierwszą część kursu dydaktycznego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura *
Komunikowanie:*
M. Davis, K. Paleg, P. Fanning. 2007. Jak usprawnić komunikatywność. Gliwice.
Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne: program profilaktyczny dla młodzieży: ćwiczenia grupowe. 2004. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej.
Nęcki Zbigniew. 1996. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Thomson Peter. 1998. Sposoby komunikacji interpersonalnej: spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces. Poznań: Wydaw. „Zysk i S-ka”.

Emisja Głosu:*
Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
Brégy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974
Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992 [wybrane rozdziały dot. prawidłowej fonacji].
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
Elearning:
Mokwa-Tarnowska Iwona, E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne. wyd. Politechniki Gdańskiej 2016
Praca Zbiorowa: E – technologie w Kształceniu Inżynierów.
Artykuły zebrane w: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 48 /2016
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0bc436f8-7944-41b0-99c9-a8a1edf91425?q=bwmeta1.element.baztech-05ab6e13-84ba-4d14-afe1-ab73dde0189c;0&qt=CHILDREN-STATELESS
Praca Zbiorowa: E technologie w kształceniu inżynierów:
Artykuły zebrane w: Edu-Akcja. Magazyn Edukacji Elktronicznej nr 1(11) 2016
http://eduakcja.eu/index.php/pl/archiwum/nr-1-11-2016.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Barbara Sambor, Monika Jakowczuk;
Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń głosu, [w:] „Logopedia Artystyczna”, pod red. S. Milewskiego i B. Kamińskiej, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016,

Maciej MYŚLIWIEC Profil społeczno-demograficzny, poziom zadowolenia z życia i obawy niepełnosprawnych studentów[w:]: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej pod red. Barbary Gąciarz. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010.

Maciej MYŚLIWIEC, Katarzyna Chromik – Myśliwiec, Język ubioru jako forma komunikacji wizualnej : stereotypy jako źródło nieporozumień w postrzeganiu mody społeczności gejowskich [w:] Język źródłem (nie)porozumienia pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2014. Idee i Myśliciele t. 17 S.

Chrząszcz, Agnieszka, 2016, Learning Battle Cards –Refleksja, W: Projektowanie efektywnych szkoleń. Learning Battle Cards, Hyla, M., Czernecka, M., Łais, S., Wolters Kluwer,

Grodecka, Karolina, Kusiak, Jan, 2014, Quality and openness –open academic e-textbooks for STEM, Materiały z konferencji OCWC, 23-25 kwietnia 2014, Ljubljana,Słowenia.

Chrząszcz, Agnieszka; Karolina, Grodecka; Jan, Marković; Dariusz, Górka; Jan, Kusiak. Wprowadzenie do e-learningu. E-learning w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2008; .

Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko,
Technologie i dydaktyka. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich AGH” Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
http://www.kre.edu.pl/pliki/prezentacje_2016/Famelab_01_Beata_Tworzewska-Pozlutko.pdf

Informacje dodatkowe:

Moduł czeka na opublikowanie przez Wydział Humanistyczny AGH oferty dla WFiIS