Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca naukowa z opiekunem
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-102-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Praca naukowa z Opiekunem polega na dyskusjach naukowych prowadzonych z opiekunem naukowym / promotorem. Spotkania mają za zadanie wskazywanie kierunków wiedzy, którą student powinien pogłębiać. Student uczy się prowadzenia dyskusji naukowych, samodzielnego formułowania problemów oraz przygotowywania wniosków o granty naukowe.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. BF3A_W08, BF3A_W07, BF3A_W06 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student stara się uzupełniać i rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. BF3A_U08, BF3A_U05, BF3A_U10, BF3A_U06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. BF3A_U08, BF3A_U05, BF3A_U09, BF3A_U10 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. BF3A_K05, BF3A_K04, BF3A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student stara się uzupełniać i rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Praca naukowa z opiekunem

Student bierze udział w konsultacjach prowadzonych przez Opiekuna (indywidulanych bądź grupowych). Mają one na celu:
- zapoznanie Studenta z tematyką badań,
- wskazania jak zdobywać wiedzę teoretyczną (źódła oraz sposób odnoszenia się do nich w trakcie przygotowywania wystąpień i publikacji),
- zapoznanie z pracą laboratoryjną,
- zdobycia umiejętności pisania raportów, opracowań naukowych oraz grantów na badania własne.
- zapoznanie Studenta z aspektami etycznymi prac naukowo-badawczych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Doktorant uzyskuje zaliczenie w oparciu o opinię opiekuna naukowego/promotora przekazaną w formie pisemnej (np. drogą e-mailową) kierownikowi Studiów Doktoranckich Biofizyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie ze wskazaniami opiekuna naukowego/promotora.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie biblioteki AGH lub w przypadku opiekuna naukowego / promotora zewnętrznego na stronach jego macierzystej jednostki naukowej.

Informacje dodatkowe:

Nie ma.