Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty dydaktyczne
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-201-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Sprawdzenie w praktyce wiedzy i umiejętności pedagogicznych, poprzez wzajemne hospitacje prowadzonych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych i dyskusja omawiająca aspekty ćwiczeń wymagające poprawy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student posiada wystarczającą wiedzę o procesie kształcenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych podpartą mocną znajomości fizyki ogólnej BF3A_W06, BF3A_W08
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu fizyki i biofizyki i potrafi ją przekazać w czasie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. BF3A_W08 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdefiniować zagadnienie fizyczne, przeprowadzić eksperyment fizyczny, spisać i udokumentować wyniki eksperymentu oraz przekazać innym (różnego typu) odbiorcom tę wiedzę. BF3A_U10
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zastosować w praktycznym nauczaniu zasady etyki. Wykazuje profesjonalizm, odpowiedzialność i umiejętności praktyczne w procesie przekazywania wiedzy. BF3A_K06, BF3A_K05 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student posiada wystarczającą wiedzę o procesie kształcenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych podpartą mocną znajomości fizyki ogólnej - - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu fizyki i biofizyki i potrafi ją przekazać w czasie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdefiniować zagadnienie fizyczne, przeprowadzić eksperyment fizyczny, spisać i udokumentować wyniki eksperymentu oraz przekazać innym (różnego typu) odbiorcom tę wiedzę. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zastosować w praktycznym nauczaniu zasady etyki. Wykazuje profesjonalizm, odpowiedzialność i umiejętności praktyczne w procesie przekazywania wiedzy. - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:
Wzajemne hospitowanie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych wraz z dyskusją

Warsztaty polegają na hospitowaniu zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych prowadzonych przez kolejnych studentów, a następnie, na omówieniu każdego przypadku, ze wskazaniem elementów procesu nauczania, które należy poprawić, bądź tych, na których należy się wzorować. Prowadzący zajęcia ma także możliwość ocenienia w praktyce umiejętności pedagogicznych oraz stopnia przygotowania studenta do zajęć.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w zajęciach warsztatowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie bez oceny.
Wymagane uczestnictwo w co najmniej 12h zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość regulaminu studiów AGH.
Znajomość fizyki na poziomie adekwatnym do prowadzonych zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Halliday D.,Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki; tom1-5, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak