Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia dydaktyczne 1R
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-202-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. BF3A_W08, BF3A_W06 Praca wykonana w ramach praktyki
M_W002 Student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. BF3A_W08 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. BF3A_U10 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozwija swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). BF3A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozwija swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia prowadzone zgodnie z przypisaniem Studenta do przedmiotów realizowanych na wydziałach AGH.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Doktorant uzyskuje zaliczenie w oparciu o rozliczenie godzin dydaktycznych zgodnie z przedstawionym kierownikowi Studiów Doktoranckich Biofizyki harmonogramem prowadzonych zajęć.

Istnieje możliwość zaliczenia semestru w oparciu o harmonogram całoroczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs “Dydaktyka w fizyce i biofizyce” bądź aktualny udział w tych zajęciach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej za dany przedmiot, do którego zajęcia prowadzi Student.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia.