Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat naukowca
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-204-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejeności i kompetencji społecznych związnych potrzebnych do dojrzałego i społecznie wartościowego prowadzenia wiedzy naukowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Absolwent zna i rozumie społeczne uwarunkowania powstawania i wykorzystywania wiedzy naukowej. Egzamin
M_W002 Absolwent potrafi wykorzystywać rezultaty prac badawczych w sferze społecznej i biznesowej.
M_W003 Absolwent rozumie złożone odziaływanie społeczne nauki, jego uwarunkowania i mechanizmy.
M_W004 Absolwent rozumie, w jaki sposób wiedza naukowa jest wykorzystywana w procesach innowacyjnych i potrafi w nich świadomie uczestniczyć.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Absolwent zna i rozumie społeczne uwarunkowania powstawania i wykorzystywania wiedzy naukowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Absolwent potrafi wykorzystywać rezultaty prac badawczych w sferze społecznej i biznesowej. - - - - - - - - + - -
M_W003 Absolwent rozumie złożone odziaływanie społeczne nauki, jego uwarunkowania i mechanizmy. + - - - - - - - - - -
M_W004 Absolwent rozumie, w jaki sposób wiedza naukowa jest wykorzystywana w procesach innowacyjnych i potrafi w nich świadomie uczestniczyć. + - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Jak powstaje nauka? Społeczne uwarunkowania powstawania i wykorzystywania wiedzy naukowej. Pojęcie paradygmatu. Perspektywa STS (Science and Technology Studies) i społecznego konstruowania wiedzy naukowej. Etnografia laboratorium i pracy naukowej.

2. Co ludzie myślą o nauce? Postawy wobec nauki i wiedzy naukowej. Nauka a społeczeństwo ryzyka. Społeczne funkcje uczelni.

3. Jak się wykorzystuje wiedzę naukową? Społeczne oddziaływanie nauki (social impact of science) – istota i sposoby pomiaru. Komercjalizacja wiedzy naukowej – modele i efekty, różnica między transferem a translacją.

4. Co to jest innowacja? Różnica między wynalazkiem a innowacją i technologią a produktem. Relacje technologia-społeczeństwo. Rodzaje innowacji. Innowacyjność społeczeństw – poziom i uwarunkowania. Aspekty prawne działalności naukowej i komercjalizacyjnej.

Zajęcia warsztatowe:

5. Jak powstaje produkt? Perspektywa projektowania zorientowanego na użytkownika jako podstawa działalności biznesowej – ćwiczenia warsztatowe w projektowaniu zgodnie z metodyką Design Thinking.

6. Jaką wartość ma wiedza naukowa? Ćwiczenia warsztatowe w wykorzystaniu metody Value Proposition Canvas do projektowania społecznego oddziaływania wyników badań naukowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w zajęciach warsztatowych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin ustny obejmujący treści omawianena zajęciach i ujęte w zadanych lekturach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

obecność na warsztatowej części zajeć

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bińczyk, Ewa. 2012. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw
praktycznego sukcesu nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (fragmenty)

Collins, Harry M. 2001. Tacit knowledge, trust and the Q of sapphire. Social Studies of Science, 31(1), 71-85.

Pantzar, Mika and Elizabeth Shove. 2010. Understanding innovation in practice: a discussion of the
production and re-production of Nordic Walking, Technology Analysis & Strategic Management, 22:4,
447-461.

Soler, Marta. 2018. Social impact assessment: The democratic citizens’ right to science. The European
Sociologist 41.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bukowski, A. & Rudnicki, S. (forthcoming). Not Only Individualism: The Effects of Long-Term Orientation and Other Cultural Variables on National Innovation Success. Cross-Cultural Studies, 53 (1).

Rudnicki, S. (2017). Transfer or translation?: the actor-network theory approach to the social impact of science, in: BESC 2017: proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing. Yves Demazeau, [et al.]. (eds.). USA: IEEE, pp. 1-3.

Informacje dodatkowe:

brak