Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finansowanie badań naukowych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-402-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna źródła i zasady finansowania badań naukowych; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U002 Potrafi przygotować – z pomocą Promotora – wniosek o grant naukowy. Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna źródła i zasady finansowania badań naukowych; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U002 Potrafi przygotować – z pomocą Promotora – wniosek o grant naukowy. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
  1. Przegląd źródeł finansowania badań dostępnych dla doktorantów i młodych naukowców

    Omówione zostaną konkursy prowadzone dla młodych pracowników nauki oraz doktorantów przez NCN, MNiSW, FNP oraz UE.
    Koszty kwalifikowane, czas trwania, zasady konkursów, zasady rozliczania projektów, skład zespołu badawczego.

  2. Wnioski o finansowanie badań

    W ramach zajęć doktoranci przygotują szkic wystąpienia o grant lub stypendium. Doktoranci będą prezentować szkic, zawierający w szczególności kosztorys, wskazanie celu badań, motywacji, stanu wiedzy, metodologii oraz spodziewanych wyników.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie udziału doktoranta w dyskusjach oraz wygłoszonych referatów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak