Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
PhD Seminar 2nd y
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-404-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia seminaryjne pozwalają na rozwinięcie umiejętności przekazu posiadanej wiedzy i właściwego doboru argumentów w dyskusjach naukowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną specjalistyczną wiedzę z zakresu swojej działalności naukowej. BF3A_W06, BF3A_W08, BF3A_W07 Prezentacja
M_W002 Student posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. BF3A_W06, BF3A_W07 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność poszerzania wiedzy na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w interesującej go dziedzinie. BF3A_U06, BF3A_U08, BF3A_U09 Udział w dyskusji,
Referat
M_U002 Student posiada umiejętność prezentacji badań naukowych. BF3A_U06, BF3A_U08 Udział w dyskusji,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi odnieść własne badania do szerszego kontekstu wiedzy współczesnej. Przedstawiając wyniki badań naukowych przestrzega zasady ochrony praw autorskich. BF3A_K04, BF3A_K06 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną specjalistyczną wiedzę z zakresu swojej działalności naukowej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność poszerzania wiedzy na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w interesującej go dziedzinie. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność prezentacji badań naukowych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi odnieść własne badania do szerszego kontekstu wiedzy współczesnej. Przedstawiając wyniki badań naukowych przestrzega zasady ochrony praw autorskich. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
seminarium

Zajęcia seminaryjne

Student uczestniczy w wybranych przez siebie seminariach, odbywających się w dowolnej jednostce naukowej w kraju lub za granicą, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi.

Co najmniej dwa razy w roku student zobowiązany jest do wygłoszenia seminarium:
(i) dla specjalistów, np. na seminariach katedralnych lub na forum grupy tworzącej zespół naukowy ( w kraju lub za granicą);
(ii) dla niespecjalistów, biorąc udział w warsztatach studenckich organizowanych przez SD Biofizyki WFiIS.

Wskazane jest, aby jeden z powyższych referatów wygłoszony był w języku angielskim.

Doktoranci prezentują własne wyniki uzyskane w ramach realizacji pracy doktorskiej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie z seminarium uzyskuje się na podstawie:
1/ wygłoszenia referatu,
2/ udziału w warsztatach naukowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zaleceń Opiekuna/Promotora i potrzeb własnych studenta Studenta niezbędnych dla rozwoju jego wiedzy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

Brak