Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Philosophy
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-501-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna główne stanowiska filozoficzne powstałe w historii myśli europejskie o charakterze realistycznym i idealistycznym, przedmiot filozofii oraz dzieje sporu między realizmem i idealizmem. Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student rozumie problematyki i zawartości treściowe dziedzin filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii i metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnienie własnej dziedziny badań naukowych. Aktywność na zajęciach
M_W003 Student dysponuje wiedza z historii kosmologii oraz współczesnych prób tworzenia konkurencyjnych modeli kosmosu z uwzględnieniem najnowszych wyników współczesnej fizyki, matematyki i informatyki Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zakwalifikować myśl filozoficzną danego myśliciele w kategoriach historycznych oraz problemowych Kolokwium,
Referat
M_U002 Student potrafi formułować pytania w dziedzinie ontologii, epistemologii, aksjologii oraz pod adresem przedmiotu możliwych badań naukowych oraz metod badawczych z nim związanych. Umie dokonać demarkacji zagadnień naukowych od pseudonaukowych Odpowiedź ustna
M_U003 Student potrafi aplikować zagadnienia filozoficzne i metodologiczne do własnego przedmiotu badań, kwalifikować stanowiska poznawcze swych oponentów i umie bronić przyjętych założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologiczne przy ocenia własnych wyników i analiz naukowych Egzamin,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna główne stanowiska filozoficzne powstałe w historii myśli europejskie o charakterze realistycznym i idealistycznym, przedmiot filozofii oraz dzieje sporu między realizmem i idealizmem. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie problematyki i zawartości treściowe dziedzin filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii i metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnienie własnej dziedziny badań naukowych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedza z historii kosmologii oraz współczesnych prób tworzenia konkurencyjnych modeli kosmosu z uwzględnieniem najnowszych wyników współczesnej fizyki, matematyki i informatyki + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zakwalifikować myśl filozoficzną danego myśliciele w kategoriach historycznych oraz problemowych + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować pytania w dziedzinie ontologii, epistemologii, aksjologii oraz pod adresem przedmiotu możliwych badań naukowych oraz metod badawczych z nim związanych. Umie dokonać demarkacji zagadnień naukowych od pseudonaukowych + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi aplikować zagadnienia filozoficzne i metodologiczne do własnego przedmiotu badań, kwalifikować stanowiska poznawcze swych oponentów i umie bronić przyjętych założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologiczne przy ocenia własnych wyników i analiz naukowych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Filozofia

  podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju myśli filozoficznej w Europie i na świecie: ontologia, epistemologia, aksjologia, metodologia bań naukowych

 2. podstawowy problem myślenia filozoficznego: spór stanowisk realistycznych z idealistycznymi w
  filozofii antycznej, średniowiecznej , nowożytnej i współczesnej

 3. historia rozwoju kosmologii i jej związki z rozwojem doktryn filozoficznych oraz rozwojem nauk przyrodniczych, ścisłych oraz humanistycznych

 4. konteksty odkrycia, uzasadnienia i uspołecznienia wiedzy naukowej: analiza przykładów historycznych oraz współczesnych

 5. informacja, mediatyzacja i komunikowanie w naukach współczesnych jako źródło innowacyjności w badaniach

 6. ekofilozofia i zagadnienie rozwoju zrównoważonego w badaniach naukowych

 7. aksjologiczne podstawy badań naukowych w świetle współczesnej humanistyki

Zajęcia seminaryjne:
Historia filozofii i kosmologii

Ilustracja tematów wykładu, na przykładzie zadań (problemów) przekazanych studentom do rozwiązania i omówienia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego. Aktywność na zajęciach może ją polepszyć o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza z nauk społecznych, fizyki, matematyki, informatyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. K. Ajdukiewicz, „Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka”, Warszawa 1983 lub 2000.
 2. L. Gawor, Z. Stachowski (red.)” Filozofia współczesna”, Bydgoszcz 2006.
 3. I. S. Fiut, „Ekofilozofia. Geneza i problemy”, Kraków 2003.
 4. T. Ferris, „Cały ten kram. Raport o stanie wszechświat(ów), Poznań 1999.
 5. H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2007
 6. A. Koestler, Lunatycy. Historia zmiennych pogladów na świat, Poznań 2002.
 7. K.R. Popper. Wiedza obiektywna Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992.
 8. W. Tatrkiewicz, Historia filozofii, wybrane rozdziały z tomów I, II, III, Warszawa (kolejne wydania z lat 1980-2000)
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak