Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JBF-3-503-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Biofizyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Czyż Marta (mczyz@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Prezentacja podstawowych pojęć z zakresu nauk ekonomicznych oraz problemów gospodarczych Polski, Unii Europejskiej i świata.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych. Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Obszary zainteresowań nauk ekonomicznych.

  Nauki ekonomiczne w naukach społecznych. Podział nauk ekonomicznych.
  Miejsce ekonomii wśród nauk ekonomicznych.

 2. Związki nauk ekonomicznych z naukami technicznymi i przyrodniczymi.

  Ekonomiki szczegółowe i obszary ich badań.

 3. Etapy procesu gospodarczego

  Produkcja, podział wytworzonych produktów, wymiana, konsumpcja.

 4. Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne.

  Czynniki produkcji: ziemia, praca, kapitał oraz przedsiębiorczość.

 5. Główne szkoły, kierunki i koncepcje myśli ekonomicznej.

  merkantylizm, fizjokratyzm, szkoła klasyczna, szkoła neoklasyczna, szkoła historyczna, instytucjonalizm, keynesizm, monetaryzm

 6. Relacje: produkt – towar – pieniądz.

  Cechy towaru: wartość, wartość użytkowa i wartość wymienna. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, cena, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe.

 7. Pieniądz i jego funkcje:

  miernik wartości, środek cyrkulacji, środek tezauryzacji,
  środek płatniczy, funkcja pieniądza światowego.

 8. Wzrost i rozwój gospodarczy.

  Podstawowe mierniki. Porównania międzynarodowe.

 9. Cykl koniunkturalny.

  Cykliczny charakter gospodarowania. Rodzaje cykli koniunkturalnych.
  Fazy cyklu klasycznego oraz cyklu współczesnego.

 10. Rynek

  relacje pomiędzy popytem i podażą. Czynniki wpływające na popyt i podaż. Elastyczność cenowa i kosztowa.

 11. Rola rynku kapitałowego w gospodarce.
 12. System bankowy.

  Rola banku centralnego.

 13. Rynek pracy.
 14. Inflacja

  definicja, rodzaje, przyczyny i skutki oraz sposoby przeciwdziałania.

 15. Bezrobocie

  definicja, rodzaje, przyczyny i skutki oraz sposoby przeciwdziałania.
  Związki pomiędzy inflacją a bezrobociem.

 16. Ekonomiczna rola państwa.
 17. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce – wybrane zagadnienia.
 18. Wybrane problemy gospodarki światowej.
 19. Integracja Polski z Unią Europejską.
 20. Koncepcja i zasady rozwoju zrównoważonego.
Zajęcia seminaryjne:
Etapy procesu gospodarczego

Prezentacja wybranego przez doktoranta problemu naukowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć seminaryjnych oraz wykładów.
 2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z zajęć seminaryjnych (75%) i wykładów (25%) uzyskanych
  we wszystkich terminach.
 3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
  if sr>4.75 then OK:=5.0 else
  if sr>4.25 then OK:=4.5 else
  if sr>3.75 then OK:=4.0 else
  if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
 4. Jeżeli pozytywną ocenę z zajęć seminaryjnych i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie oraz ocena końcowa jest mniejsza niż 5.0 to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5
Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały wykładów i literatura uzupełniająca:

 • Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, (red.) S. Maciniak, PWN, Warszawa 2013.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Pindór T., Preisner L., Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego, [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, (red.) A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 317, Wrocław 2013, s. 44-52.
 • Preisner L., Pindór T., Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, [w:] Logistyka Odzysku, Nr 2/2014 (11).
 • Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, (red.)
  J. Famielec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 193-209.
 • Finansowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce, pod red. L. Preisnera, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009.
 • Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, pod red. L. Preisnera, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2006.
Informacje dodatkowe:

Cel przedmiotu i uzyskane kompetencje:
Poznanie i posługiwanie się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Prezentacja najważniejszych problemów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zrozumienie podstawowych kategorii i procesów makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej. Poznanie problemów mikroekonomicznych poprzez zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (20 godzin) oraz zajęć seminaryjnych (10 godzin). Program zajęć obejmuje problematykę makro- i mikroekonomii