Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nauka o procesach ceramicznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CCE-1-601-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

!!! To pole należy uzupełnić

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu doboru odpowiednich procesów technologicznych do produkcji wyrobów ceramicznych CE1A_W07, CE1A_W06, CE1A_W01, CE1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania surowców w procesach ceramicznych CE1A_W07, CE1A_W06, CE1A_W08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie charakterystyki wyrobów ceramicznych CE1A_W06, CE1A_W01, CE1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności praktycznej znajomości metod formowania wyrobów ceramicznych CE1A_U06, CE1A_U10, CE1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki i doboru surowców do procesów technologicznych wytwarzania ceramiki CE1A_U01, CE1A_U06, CE1A_U08 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejetność w zakresie doboru metod charakterystyki wyrobów ceramicznych CE1A_U06, CE1A_U10 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje do pełnienia roli inżyniera technologa CE1A_K01, CE1A_K02, CE1A_K05 Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy w zespole w laboratorium technologicznym CE1A_K03 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu doboru odpowiednich procesów technologicznych do produkcji wyrobów ceramicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania surowców w procesach ceramicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie charakterystyki wyrobów ceramicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności praktycznej znajomości metod formowania wyrobów ceramicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki i doboru surowców do procesów technologicznych wytwarzania ceramiki - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejetność w zakresie doboru metod charakterystyki wyrobów ceramicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje do pełnienia roli inżyniera technologa - - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy w zespole w laboratorium technologicznym - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów zawiera poglębioną wiedzę o procesach stosowanych przy otrzymywaniu ceramiki w przemyśle, produkcji rzemieślniczej i artystycznej

Zakres treści:
Surowce do produkcji ceramiki w przemysle i produkcji rzemieślniczej.
Technologie przygotowania mas do produkcji wyrobów ceramicznych.
Techniki formowania wyrobów ceramicznych w skali przemysłowej i jednostkowej.
Techniki wypalania wyrobów ceramicznych.
Technologie zdobienia wyrobów ceramicznych.
Metody badania jakości wyrobółw ceramicznych

Ćwiczenia laboratoryjne:
Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie otrzymywania wyrobów ceramicznych

Tematy ćwiczeń:
- Zaprojektowanie metodyki otrzymywania wybranego wyrobu ceramicznego.
- Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych wytworzonych mas ceramicznych (plastycznych, lejnych lub granulatów proszków)
- Formowanie wybranych wyrobów ceramicznych stosując zaplanowaną technikę.
- Wypalanie otrzymanego wyrobu ceramicznego.
- Charakterystyka odpowiednich cech uzytkowych wytworzonego wyrobu ceramicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego z wykładów – 50%
Srednia ocena z zajęć laboratoryjnych – 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach i ćwiczeniach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak