Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CCE-1-054-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sułowska Justyna (sulowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sułowska Justyna (sulowska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem przedmiotu jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie i ma świadomość, że człowiek to element środowiska dlatego stara się go chronić. CE1A_W12 Kolokwium
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia (fizycznych, chemicznych, biologicznych i naturalnych). CE1A_W12 Kolokwium
M_W003 Student potrafi określić wpływ środowiskowych czynników szkodliwych na organizm ludzki. CE1A_W12 Kolokwium
M_W004 Student potrafi odróżnić środowiskowe czynniki ryzyka: fizyczne, chemiczne, biologiczne, naturalne oraz wskazać ich wystąpienia. CE1A_W12 Kolokwium
M_W005 Student zna najważniejsze uwarunkowania stanu zdrowia ludzi CE1A_W12 Kolokwium
M_W006 Student zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. CE1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje dotyczące poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. CE1A_U05 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi formułować własną opinię dotyczącą wpływu człowieka na środowiskowe zagrożenia zdrowia oraz możliwości obniżenia jego negatywnych zmian. CE1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych działaniach prozdrowotnych mających na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa. CE1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia w sposób powszechnie zrozumiały. CE1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie i ma świadomość, że człowiek to element środowiska dlatego stara się go chronić. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia (fizycznych, chemicznych, biologicznych i naturalnych). - - - - - + - - - - -
M_W003 Student potrafi określić wpływ środowiskowych czynników szkodliwych na organizm ludzki. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student potrafi odróżnić środowiskowe czynniki ryzyka: fizyczne, chemiczne, biologiczne, naturalne oraz wskazać ich wystąpienia. - - - - - + - - - - -
M_W005 Student zna najważniejsze uwarunkowania stanu zdrowia ludzi - - - - - + - - - - -
M_W006 Student zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje dotyczące poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować własną opinię dotyczącą wpływu człowieka na środowiskowe zagrożenia zdrowia oraz możliwości obniżenia jego negatywnych zmian. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych działaniach prozdrowotnych mających na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia w sposób powszechnie zrozumiały. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Człowiek jako element środowiska. Podstawy teoretyczne środowiskowych zagrożeń zdrowia. Ocena ryzyka ludzi związanego z zagrożeniami środowiskowymi. Fizyczne, chemiczne i biologiczne zagrożenia zdrowia ludzi. Choroby cywilizacyjne. Wpływ właściwego odżywiania na zdrowie ludzi. Świadomość ekologiczna społeczeństwa. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i prośrodowiskowy styl życia. Wzrastająca liczebność populacji na Ziemi, jako źródło środowiskowych zagrożeń zdrowia. Zagrożenia życia biologicznego niezwiązane z ludzką działalnością (kataklizmy kosmiczne, tsunami, burze geomagnetyczne). Brak bezpieczeństwa biologicznego spowodowany niestabilnością geologiczną (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów). Meteorologiczne zagrożenia ludzi (gwałtowne burze, pioruny). Zagrożenia bezpieczeństwa środowiskowego epidemiami i endemiami różnych chorób. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach w tym prezentacji ustnej na wybrany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
2. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
3. E. Albińska, Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Zarys problematyki ekologii społecznej. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005.
4. W. Harmata, Zagrożenia środowiska naturalnego (ekologiczne). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa środowiskowego. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Skierniewice 2015.
5. J. Roik, Choroby cywilizacyjne. Jak żyć w zdrowiu i nie dopuścić do choroby. Wydawnictwo Złote Myśli. Gliwice 2008.
6. J. E. Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.
6. Wybrane artykuły z czasopism naukowych dotyczące bieżących problemów środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji.

Informacje dodatkowe:

Brak