Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia ceramiki
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CCE-1-208-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowana wiedzę z zakresu metod wytwarzania dawnej ceramiki i stosowanych do jej wytwarzania procesów technologicznych. Student potrafi wskazć metody badawcze pozwalające obecnie odpowiedzieć na pytanie: Z czego i w jaki sposób wytworzono historyczną ceramikę ? CE1A_W06 Kolokwium
M_W002 Student potrafi wskazać miejsca na Ziemii gdzie zrodziły sie poszczgólne gałęzie ceramiki i powiązać tą wiedzę z dostepnymi na tych terenach surowcami. CE1A_W08 Kolokwium
M_W003 Student rozumie potrzebę ochrony historycznej ceramiki, potrafi wskazać najbardziej destrukcyjne czynniki i sposoby ochrony ceramicznych zabytków. CE1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U004 Student potrafi pozykiwać wiedzę na temat surowców używanych do wytwarzania historycznej ceramiki, miejsc, gdzie ona postała i technologii jej produkcji. CE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło wiedzy odnoszącej do historii rozwoju Świata. CE1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie, że dzięki pracom inżyniera-specjalisty w dziedzinie konserwacji i rewitalizacji zabytków można obecnie podziwiać dzieła sztuki, jakimi jest hitoryczna ceramika. CE1A_K12 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowana wiedzę z zakresu metod wytwarzania dawnej ceramiki i stosowanych do jej wytwarzania procesów technologicznych. Student potrafi wskazć metody badawcze pozwalające obecnie odpowiedzieć na pytanie: Z czego i w jaki sposób wytworzono historyczną ceramikę ? + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wskazać miejsca na Ziemii gdzie zrodziły sie poszczgólne gałęzie ceramiki i powiązać tą wiedzę z dostepnymi na tych terenach surowcami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę ochrony historycznej ceramiki, potrafi wskazać najbardziej destrukcyjne czynniki i sposoby ochrony ceramicznych zabytków. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Student potrafi pozykiwać wiedzę na temat surowców używanych do wytwarzania historycznej ceramiki, miejsc, gdzie ona postała i technologii jej produkcji. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło wiedzy odnoszącej do historii rozwoju Świata. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie, że dzięki pracom inżyniera-specjalisty w dziedzinie konserwacji i rewitalizacji zabytków można obecnie podziwiać dzieła sztuki, jakimi jest hitoryczna ceramika. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.
 2. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka, Zajęcia będą dotyczyć strozytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.
 3. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego, Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską,
 4. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich,

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 5. Ceramika Dalekiego Wschodu, Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej,
 6. Ceramika europejska, Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Przesledzą rozwój produkcji fajansów włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedza się kto i gdzie stworzył europejska porcelanę oraz zapoznaja sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany w Europie.
 7. Ceramika angielska, Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych,
 8. Fajanse i porcelana w Polsce Wykład będzie związany z historią produkcji Polskiej porcelany i fajansu. Zostaną omówiona historia produkcji fajansu i porcelany w manufakturach, które leżały na terenach dawnej Polski i które należa do terenów obecnej Polski.
 9. Metody badań ceramiki archeologicznej Na tym wykładzie studenci poznają odpowiedź na pytanie: Jak zabytki ceramiczne odkrywają swoją historię ?
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Udział w zajęciach terenowych 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok=0,2obecność na wykładach+0,8kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na 20 godzinach wykładów jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak