Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie produkcją, personelem i usługami
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CCE-1-608-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej CE1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu CE1A_W06 Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku CE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadani CE1A_K01, CE1A_K04, CE1A_K07 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadani - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zarządzanie personelem (wybrane aspekty prawne)

  Kodeks pracy – wybrane aspekty prawa pracy, umowy o pracę, zwalnianie pracownika, mobbing w pracy

 2. Ergonomia pracy

  Środowisko pracy, czynniki utrudniające i ułatwiające prace, jak stworzyć idealne warunki pracy, ergonomia a efektywność produkcji

 3. Benchmarking

  Co to jest benchmarking, rodzaje benchmarkingu, wykorzystywanie danych z benchmarkingu w zarządzaniu

 4. Rola logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  Definicja logistyki, logistyka zewnętrzna i wewnętrzna, strategie logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw

 5. Praca zespołowa

  Jakie korzyści płyną z pracy zespołowej, jak wdrażać systemy pracy zespołowej, jak budować efektywne zespoły, analiza SWOT pracy zespołowej

 6. Zarządzanie

  Definicje, zarządzanie historycznie, definicje i pojęcia, tradycyjne narzędzia zarządzania.
  Style kierowania, style zarządzania, metody, modele, współczesne teorie zarządzania, zarządzanie czasem (jak efektywnie wykorzystać czas)

 7. Koszty produkcji, raporty finansowe, budżet

  Podstawy rachunkowości, sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, koszty produkcji, odchylenia kosztów, koszty a efektywność), jak tworzyć budżet produkcyjny.

 8. Statystyka w zarządzaniu procesem produkcyjnym

  Statystyka w zarządzaniu, dane statystyczne, kart Shewharta, statystyczna analiza danych, jak skutecznie wykorzystać dane statystyczne by poprawić efektywność produkcji

 9. Zarządzanie – systemy zarządzania jakością i przez jakość

  Systemy ISO (zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość), Six Sigma

 10. Komunikacja interpersonalna

  Komunikacja, sposoby komunikacji wewnątrz struktur produkcyjnych, jak skutecznie wykorzystywać komunikację interpersonalną w zarządzaniu produkcją, zakłócenia w komunikacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 11. Etyka w pracy inżyniera

  Etyka, etyka w pracy inżyniera, etyka w biznesie, etyka pomaga czy przeszkadza w skutecznym zarządzaniu

 12. Zarządzanie personelem

  Metody, style zarządzania, typy i postawy pracowników, motywowanie, nagradzać czy karać, ocena pracownika.

Zajęcia seminaryjne:
 1. B. Analiza wybranych przypadków w zarządzaniu

  Teorie MacGregora w zarządzaniu zasobami ludzkimi, symulacje sytuacyjne wybranych przypadków w zarządzaniu procesami i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kryzys w firmach produkcyjnych – zarządzanie przez kryzys, Postępowanie z “trudnymi” pracownikami.

 2. A. Nowoczesne trendy w zarządzaniu

  Kierunki rozwoju metod zarządzania produkcją i personelem, pionowe przekazywanie kompetencji, struktury mieszane w zarządzaniu produkcją
  Kolejne ćwiczenia będą poświęcone powyższym zagadnieniom

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka – PodsatwZarządzania, Wyd. Wolters Kluwer 2012
2. Ken Blanchard – Pakiet Jednominutowy Menadżer, Wyd. MT Biznes, 2012-11-23
3. Praca zbiorowa – Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, 2011
4. Zdzisława Janowska – Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE 2011
5. Dave Ulrich – Nowoczesna zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer 2010
6. Kodeks Pracy 2012; http://www.pip.gov.pl
7. Kiełtyka Leszek – Komunikacja w zarządzaniu, Wyd. PLACET, 2002
8. Joann Baney – Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak