Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wzornictwo ceramiczne
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CCE-1-614-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych CE1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania szkliw ceramicznych CE1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji oraz zbadać wybrane właściwości fizyko-chemiczne wykonanych przez siebie wyrobów. CE1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student przestrzega podstawowych zasad ochrony wartości intelektualnej w zakresie wzornictwa CE1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student widzi przyszłość komercjalizacji rozwiaząń w zakresie wzornictwa ceramicznego CE1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania szkliw ceramicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji oraz zbadać wybrane właściwości fizyko-chemiczne wykonanych przez siebie wyrobów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student przestrzega podstawowych zasad ochrony wartości intelektualnej w zakresie wzornictwa + - + - - - - - - - -
M_K002 Student widzi przyszłość komercjalizacji rozwiaząń w zakresie wzornictwa ceramicznego + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Wprowadzenie w tematykę zajęć – Wprowadzenie w tematykę wzornictwa w ceramice w ujęciu historycznym.
2.Szukanie inspiracji – Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy i wywołanie dyskusji związanej z tematem powstawania nowych produktowi wzorów, skąd się biorą pomysły i gdzie ich szukać.
3.Przedmiotowy i podmiotowy aspekt wzornictwa – Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy dotyczącej tematyki wzornictwa w ceramice i projektowania z uwzględnieniem aspektów przedmiotowych i problemowych.
4.Podstawy ergonomii – Zastosowanie zasad ergonomii w wyrobach ceramicznych.
5.Podstawowe kryteria wymagane od nowych produktów – Kryteria stawiane nowym produktom. Analiza poprzez określenie ludzkich potrzeb, tendencji rynkowych, czy możliwości ich wykonania przy aktualnym stanie technologicznym. Kryteria jakości, bezpieczeństwa, zezwoleń prawnych i obowiązujących przepisów.
6.Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu – Celem wykładów jest zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni projektant, a jaką technolog w procesie tworzenia nowych produktów w zakładach ceramicznych. Przedstawienie problemów i płaszczyzn możliwych ich rozwiązań.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu praktyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia powstawania wyrobów i dekoracji ceramicznych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zaprojektuję i wytworzą różnego rodzaju tworzywa i dekoracje szkliwne. Następnie wytworzone szkliwa naniosą na tworzywo dostępnymi technik aplikacji szkliw na wyroby ceramiczne. W trakcie trwania laboratoriów student nabierze praktycznych umiejętności projektowania szkliw, sposobu aplikacji oraz ich charakterystyki i oceny przydatności technologicznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,7K+0,3A

OK-OCENA KOŃCOWA
K-KOLOKWIUM ZALICZENIOWE
A-AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Uzyskana liczba punktów przeliczana jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Beata Bochińska, Iwona Palczewska Diagnoza stanu wzornictwa. IWP, 2008
O Wzornictwie Przemysłowym, definicje, procedury, korzyści. IWP
2. W. Telakowska i T. Reindal Problemy Wzornictwa Przemysłowego
3. J. Ginalski, M. Liskiewicz, J Seweryn  „Rozwój nowego produktu” ASP Kraków, 1994
4. B. Bochińska (red.), J. Ginalski (red. nauk.), Ł. Mamica, A. Wojciechowska  „Design management. Zarządzanie wzornictwem” IWP Warszawa
5. Bo Bergstrom „Komunikacja Wizualna”PWN 2008
6. Ewa Górska, Edwin Tytyk Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy WPW 1996
7.Jan Młodkowski – Aktywność wizualna człowieka, PWN 1998
8. A. Mączynska – Frydryszek – Psychofizjologia widzenia, ASP Poznań

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak