Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona przed korozją i erozją materiałów budowlanych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CCE-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
mgr inż. Kłosek-Wawrzyn Ewelina (eklosek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. CE1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. CE1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę stopnia korozji danego materiału budowlanego. CE1A_U03, CE1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. CE1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań student potrafi zaproponować metodę naprawy zniszczeń oraz dalszej ochrony badanego elementu budowlanego. CE1A_U12, CE1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Student potrafi prawidłowo zastosować daną metodę badania korozji ze względu na rodzaj badanego materiału oraz występujące środowisko korozyjne CE1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. CE1A_K01, CE1A_K12, CE1A_K11, CE1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę stopnia korozji danego materiału budowlanego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. + - + - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań student potrafi zaproponować metodę naprawy zniszczeń oraz dalszej ochrony badanego elementu budowlanego. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi prawidłowo zastosować daną metodę badania korozji ze względu na rodzaj badanego materiału oraz występujące środowisko korozyjne - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podczas wykładów studenci zapoznają się z teoretycznymi postawami dotyczącymi zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych oraz sposobami ochrony przed korozją czy erozją. W związku z szerokim zakresem omawianego zagadnienia zajęcia zostały podzielone na kilka części, które obejmują najważniejsze aspekty trwałości i korozji materiałów budowlanych są to:
1. Czynniki kształtujące trwałość materiałów budowlanych
2. Korozja chemiczna materiałów budowlanych
3. Mrozoodporność materiałów budowlanych
4. Trwałość betonu w warunkach wysokich temperatur
5. Reakcja kruszywo – alkalia w betonie
6. Erozja, abrazja, kawitacja – korozja fizyczna
7. Korozja i trwałość szkła budowlanego
8. Trwałość tworzyw sztucznych
9. Warunki trwałości drewna
Ze względu powszechność stosowania betonu oraz ze względu na złożoność procesów
korozyjnych w nim występujących zagadnienie korozji betonu i ochrony przed nią zostanie
zaprezentowane bardziej szczegółowo.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu praktyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z korozją i erozją materiałów budowlanych.
Zakres tematyczny zajęć odpowiada zakresowi tematycznemu prezentowanych wykładów.
Na ćwiczeniach studenci zapoznają się także z metodami pomiaru stopnia korozji, metodami analizy stopnia zniszczenia konstrukcji budowlanej oraz z metodami przewidywania pozostającego czasu bezawaryjnej pracy danego elementu konstrukcyjnego.
Podczas ćwiczeń zostaną wykonane pomiary stopnia zniszczenia wybranych elementów budowlanych, zaproponowane zostaną środki i metody mające na celu podniesienie właściwości użytkowych badanych elementów. Zostaną wykonane czynności mające na celu zabezpieczenie badanego elementu przed dalszym postępem zjawisk korozyjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu, ocena ćwiczeń jest średnią ważoną z kolokwium sprawdzającego wiedzę studenta przed przystąpieniem do ćwiczenia oraz oceną ze sprawozdania z badań przeprowadzonych w trakcie ćwiczenia laboratoryjnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości dotyczące technologii materiałów budowlanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu, PWN, Polski Cement, 2010
2. Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
3. Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
4. Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
5. Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
6. Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
7. Tokarski Z., Wolfke S.: Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa 1969
8. Czasopismo "Szkło i Ceramika"
9. Czasopismo "Materiały Budowlane"

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak