Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza i interpretacja obrazów medycznych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-2-207-TO-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki obrazowania i biometria
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
lek. med. Urbańczyk-Zawadzka Malgorzata (gosia_urbanczyk@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
lek. med. Urbańczyk-Zawadzka Malgorzata (gosia_urbanczyk@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność odróżniania obrazów T1, T2 i PD zależnych w obrazowaniu centralnego układu nerwowego FM2A_U09, FM2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U002 Student ma umiejętność posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym interpretację obrazów MR,SPECT,CT FM2A_U09, FM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi obliczyć parametry funkcjonalne lewej komory serca w kardiologicznym badaniu MR, SPECT FM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U004 Student potrafi uzyskać diagnostyczne widmo z prawidłowo wykonanego badania spektroskopii protonowej mózgowia FM2A_U05, FM2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu analizy i interpretacji obrazów medycznych, mając świadomość własnych ograniczeń FM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność odróżniania obrazów T1, T2 i PD zależnych w obrazowaniu centralnego układu nerwowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym interpretację obrazów MR,SPECT,CT - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć parametry funkcjonalne lewej komory serca w kardiologicznym badaniu MR, SPECT - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi uzyskać diagnostyczne widmo z prawidłowo wykonanego badania spektroskopii protonowej mózgowia - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu analizy i interpretacji obrazów medycznych, mając świadomość własnych ograniczeń - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratorium (30 godz)

1. Podstawy obsługi konsoli diagnostycznej (6 godz.)
efekty kształcenia
- student potrafi (pod kontrolą lekarza kardiologa/radiologa) dokonać wstępnej analizy obrazu medycznego (MR, TK, NM);
- student potrafi zinterpretować rutynowo wykonywane badania (MR, TK, NM)

2. Wprowadzanie danych do konsoli diagnostycznej (4 godz.)
efekty kształcenia:
- student potrafi samodzielnie wybrać serię właściwych obrazów (MR, TK, NM);
- student potrafi samodzielnie uruchomić dedykowane oprogramowanie;
- student potrafi dokonać analizy wybranych obrazów medycznych;
- student potrafi wykonać pomiary na obrazach medycznych

3. Wykorzystanie techniki MR w badaniach serca (4 godz.)
efekty kształcenia:
- student potrafi wskazać parametry funkcji lewej i prawej komory serca;
- student potrafi ocenić funkcję lewej komory serca w kardiologicznym badaniu MR

4. Wykorzystanie techniki SPECT w badaniach serca (4 godz.)
efekty kształcenia:
- student potrafi ocenić funkcję lewej komory serca w kardiologicznym badaniu SPECT;
- student potrafi porównać technikę SPECT z techniką MR

5. Wykorzystanie techniki CT w badaniach serca (2 godz.)
efekty kształcenia:
- student potrafi ocenić funkcję lewej komory serca w kardiologicznym badaniu CT;
- student potrafi porównać technikę CT z technikami SPECT i MR

6. Otrzymywanie i analiza widm spektroskopowych(4 godz.)
efekty kształcenia:
- student zna zasady otrzymywania widm spektroskopowych;
- student potrafi przeanalizować wybrane widma spektroskopowe

7. Analiza perfuzji mózgu (4 godz.)
efekty kształcenia:
- student potrafi obliczyć parametry perfuzji mózgowia w badaniu MR;
- student potrafi zobrazować PBV w daniu CT

8. Analiza zwapnienia tętnic wieńcowych (2 godz.)
efekty kształcenia:
- student potrafi obliczyć wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych w badaniu CT

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z laboratorium (L) i sprawozdania z laboratorium (S):
OK = 0.4 x L + 0.6 x S

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończenie modułu „Metody Rezonansowe”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• J. W. Hennel, Podstawy teoretyczne tomografii magnetyczno-rezonansowej, Wyd. UMK Toruń 1999
• B. Gonet, Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. Zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne, Wyd. Lekarskie, 2008
• Mathias Prokop, [red. wyd. pol.] Marek Gołębiowski, Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka, Medipage, 2007,
• Manfred Thelen, Metody obrazowe w kardiologii, [red. wyd. pol.] Artur Mamcarz, ISBN: 987-83-7563-005-3, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak