Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oprogramowanie systemów obrazowania
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-2-208-TO-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki obrazowania i biometria
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Joanna Świebocka-Więk (jsw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
lek. med. Urbańczyk-Zawadzka Malgorzata (gosia_urbanczyk@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe protokoły analizy obrazów diagnostycznych FM2A_W02, FM2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe sposoby archiwizacji danych FM2A_W06, FM2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznawać obrazy uzyskane wybranymi technikami obrazowania (MR, TK, NM) FM2A_U06, FM2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U002 Student ma umiejętność posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym interpretację obrazów MR, TK oraz NM FM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi wykonać rekonstrukcje 3D obrazów angiografii aorty (MR, TK, NM) FM2A_U09, FM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U004 Student potrafi obliczyć procent zwężenia w badaniu angiografii tętnic nerkowych (MR, TK, NM) FM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe protokoły analizy obrazów diagnostycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe sposoby archiwizacji danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznawać obrazy uzyskane wybranymi technikami obrazowania (MR, TK, NM) + - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym interpretację obrazów MR, TK oraz NM - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać rekonstrukcje 3D obrazów angiografii aorty (MR, TK, NM) - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi obliczyć procent zwężenia w badaniu angiografii tętnic nerkowych (MR, TK, NM) - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład (15 godz.)

1. Radiologiczna anatomia człowieka w obrazowych badaniach MR, TK, NM (4 godz.)
2. Protokoły wykonywanych badań MR, TK, NM (3 godz.)
3. Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna MR, TK, NM (4 godz.)
4. Analiza obrazów diagnostycznych MR, TK, NM z wykorzystaniem systemów posprocessingowych (2 godz.)
5. Archiwizacja, dokumentacja i dystrybucja obrazowych badań MR, TK, NM w radiologicznym systemie informatycznym (2 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratorium (15 godz.)

1. Wykonywanie rekonstrukcji trójwymiarowych na konsoli diagnostycznej (4 godz)
- student potrafi wykonać rekonstrukcję MPR, MPR po krzywej, MIP, SSD, VRT,
- student potrafi (pod kontrolą lekarza kardiologa/radiologa) wykonać rekonstrukcję 3D obrazów angiografii aorty MR, TK

2. Obliczanie zwężeń z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej (4 godz)
- student potrafi (pod kontrolą lekarza kardiologa/radiologa) obliczyć zwężenia tętnic nerkowych w badaniu angiograficznym MR, TK

3. Segmentacją tętnic wieńcowych z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej z (3 godz)
- student potrafi (pod kontrolą lekarza kardiologa/radiologa) wykonać segmentację tętnic wieńcowych w kardiologicznym badaniu TK

4. Poszukiwanie zmian nowotworowych w niskodawkowym badaniu TK płuc z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej (2 godz)
- student potrafi (pod kontrolą lekarza radiologa) zakwalifikować zmiany w płucach na podstawie niskodawkowego badania TK płuc

5. Wirtualna endoskopia w badaniu kolonoskopii TK z wykorzystaniem konsoli diagnostycznej (2 godz)
– student potrafi (pod kontrolą lekarza radiologa) wykonać wirtualną kolonoskopię w wyniku badania TK

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z pisemnego zaliczenia wykładu (W) oraz zaliczenia laboratorium (L):

OK = 0.4 x W + 0.6 x L

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończenie modułu „Metody Rezonansowe”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• B. Gonet, Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. Zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne, Wyd. Lekarskie, 2008
• P. Hoffman, Atlas nadciśnienia tętniczego, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak