Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-2-302-TO-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki obrazowania i biometria
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Matuszak Zenon (Zenon.Matuszak@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Matuszak Zenon (Zenon.Matuszak@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia seminaryjne służą prezentacji tematyki prac magisterskich realizowanych przez studentów, uzupełnianiu wiedzy oraz dyskusji problemów związanych z metodami stosowanymi w fizyce medycznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach fizycznych obrazowania, systemach obrazowania i biometrii. Student zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych. FM2A_W02, FM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. FM2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. FM2A_U02, FM2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. FM2A_U02, FM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. FM2A_K03, FM2A_K01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. FM2A_K02, FM2A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach fizycznych obrazowania, systemach obrazowania i biometrii. Student zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia seminaryjne

Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematyką prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim. Na pierwszych zajęciach przedstawiany jest sposób przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej. Omawiane są podstawowe informacje dotyczące analizy danych doświadczalnych i korzystania ze specjalistycznych baz danych, a także podawane są warunki zaliczenia. Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków. Na zajęciach seminaryjnych zwraca się uwagę na zrozumienie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce i terapii medycznej oraz omówienie strony inżynierskiej działania urządzeń medycznych. Drugim istotnym elementem zajęć jest nabycie umiejętności poprawnego analizowania danych doświadczalnych. Przedstawione przez studentów zagadnienia są potem podstawą sprawdzianu końcowego.
Efekty kształcenia:
- student potrafi samodzielnie wyselekcjonować odpowiednią literaturę niezbędną do przygotowania prezentacji dotyczącej pracy magisterskiej
- student zna zjawiska fizyczne związane z tematyką realizowanej pracy magisterskiej
- student zna działanie aparatury badawczej wykorzystywanej przy realizacji pracy magisterskiej
- student zna podstawy statystyki niezbędne do opracowania danych pomiarowych i potrafi prawidłowo je zastosować.
-student zna podstawy fizyczne oraz działanie aparatury badawczej związanej z pracami magisterskimi realizowanymi przez innych studentów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium to procent uzyskanych punktów przeliczany na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona oceny z kolokwium (K) i z prezentacji (P):
OK = 0.6 x K + 0.4 x P

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów na kierunku Fizyka medyczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura podawana jest indywidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Matuszak Z., Photodynamic therapy of melanoma. Monte Carlo modeling of light transport in human pigmented skin, Bio-Algorithms and Med-Systems, 2011,7(2), 85-93.
2. Matuszak Z., Fractional Bloch’s Equations Approach to Magnetic Relaxation, Current Topics in Biophysics,2014, 37,9-22. DOI: 10.2478/ctb-2014-0069
3. Matuszak Z., EMITEL e-Encyclopedia of medical physics and multilingual dictionary of terms [Dokument elektroniczny] Slavik Tabakov, Perry Sprawls, [et al.], Anna Benini, Marta Radwańska, Cari Borras, [et al.], Azam Niroomand-Rad, Zenon MATUSZAK, Aleksandra JUNG, Katarzyna MATUSIAK, Ana Pascoal, [et al.]. — [London] : EMITEL Consorcium, 2008. — Tryb dostępu: http://www.emitel2.eu
4. Wasilewska- Radwanska, M., Z. Matuszak, Program of the education in the field of the non-ionization radiation for medical physicists at the University of Mining and Metalurgy, Krakow, Poland, Physica Medica, 12, 3, 196, 1996.
5. Matuszak Z., Pieczora K., Sanok Z., Niektóre aspekty wyrafinowanych i trudnych oraz prostych ćwiczeń laboratoryjnych w dydaktyce na specjalności fizyka medyczna kierunku fizyka techniczna WFiIS AGH, Materiały, XV Konferencja Nauczanie Fizyki w Uczelniach Technicznych, Kraków, 2-4 lipca 2007, , ISBN 978-83-91064-9-4, 239-244.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach seminaryjnych: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia nie ma możliwości uzyskania zaliczenia.

Zasady zaliczania zajęć:

Zaliczenie zajęć seminaryjnych:
Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć seminaryjnych jest:
wygłoszenie dwóch seminariów, pozytywnie ocenionych przez prowadzącego,
obecność i udział w dyskusji na wszystkich zajęciach .