Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium interdyscyplinarne "Układy złożone"
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-1-017-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Na seminarium omawiamy przykłady układów złożonych z różnych dziedzin.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi FM1A_W06, FM1A_W01, FM1A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu FM1A_W08 Referat
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej FM1A_W06, FM1A_W01, FM1A_W04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin FM1A_W01, FM1A_W08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Prezentacje na wybrane tematy
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zasady zaliczania zajęć (patrz również: informacje dodatkowe):
Nota z wystąpienia:
treść merytoryczna 0-5 pkt
forma wystąpienia 0-3 pkt
dyskusja 0-2 pkt
5 pkt – dost; 6 pkt – +dost; 7 pkt – db; 8 pkt – +db; 9-10 pkt – bdb.
Na notę ma także wpływ udział w dyskusjach dotyczących cudzych wystąpień.
Własna prezentacja powinna być przysłana prowadzącemu 24 godziny przed wystąpieniem.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem anglojęzycznej literatury specjalistycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę dla każdego tematu proponuje prowadzący przedmiot.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

J. Malinowski, J. W. Kantelhardt and K. Kułakowski, Deterministic ants in labirynth – information gained by map sharing, IJMPC 24 (2013) 1350035.
K. Kułakowski, P. Gronek and A. Dydejczyk, How many parameters to model states of mind? Proc. 27th European Conference on Modelling and Simulation ©ECMS, Webjørn Rekdalsbakken, Robin T. Bye, Houxiang Zhang (Editors), Aalesund 2013.
M. Rybak and K. Kułakowski, Competing of Sznajd and voter dynamics in the Watts-Strogatz network, Acta Phys. Pol. B 44 (2013) 1007.
K. Malarz, K. Kułakowski, Mental ability and common sense in an artificial society, Europhysics News 45 /4 (2014) 20.
P. Gawroński, M. Nawojczyk, K. Kulakowski, Opinion formation in an open system and the spiral of silence, Acta Phys. Pol. A 127 (2015) A-45.
M. J. Krawczyk, P. Gronek, M. Nawojczyk, K. Kułakowski, If others jump to the queue front, how long I will wait?, Acta Phys. Pol. A 127 (2015) A-95.
K. Kułakowski, K. Malarz, M. J. Krawczyk, Heavy context dependence – decisions of underground soldiers, Proc 29th European Conf. on Modelling and Simulation, Albena, V. M. Mladenov, P. Georgieva, G. Spasov, G. Petrova (Eds.)
P. Gawroński, M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Emerging communities in networks – a flow of ties, Acta Physica Polonica B 46 (2015) 911.
M. J. Krawczyk, M. de Castillo Mussot, E. Hernandez-Ramirez, G. Naumis and K. Kułakowski, Heider balance, asymmetric ties and gender segregation, Physica A 439 (2015) 66.
S. Wongkaew, M. Caponigro, K. Kułakowski, A. Borzi, On the control of the Heider balance model, Eur. Phys. J. Special Topics 224 (2015) 3325.
M. Pomorski, M. J. Krawczyk, J. Kwapień, K. Kułakowski, and M. Ausloos, Inferring cultural regions from correlation networks of given names, Physica A 445 (2016) 169.
K. Malarz, A. Kowalska-Styczeń, K. Kułakowski, Perspective research ‘human and work’ in artificial working group modeled by bi-layer cellular automaton with hysteretic rule, SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 92 (2016) 179.
M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Authors as vehicles of scientific memes, IJMPC 27/10 (2016) 1650110.
K. Malarz, K. Kułakowski, Game of collusions, Physica A 457 (2016) 377.
M. J. Rybak, K. Malarz, K. Kułakowski, Competing contact processes in the Watts-Strogatz network, EPJB 89 (2016) 145.
F. Hassanibesheli, L. Hedayatifar, P. Gawroński, M. Stojkow, D. Żuchowska-Skiba and K. Kułakowski, Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance, Physica A 468 (2017) 334.
M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Paradox of integration, Physica A 468 (2017) 409.
M. J. Krawczyk, S. Kałużny, K. Kułakowski, A small chance of paradise – equivalence of balanced states, EPL 118 (2017) 58005.
J. Toruniewska, K. Kułakowski, K. Suchecki and J. A. Hołyst, Coupling of bond- and site-ordering in the coevolution voter model, PRE 96 (2017) 042306.
P. Górski, K. Kułakowski, P. Gawroński, J. A. Hołyst, Destructive influence of interlayer coupling on Heider balance in bilayer networks, Sci. Rep. 7 (2017) 16047.
K. Kułakowski, P. Gronek, A. Borzi, Paradox of integration – mean field approach, IJMPC 28 (2017) 1750133.
M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, How networks split when rival leaders emerge, Physica A 492 (2018) 2249.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: wykładowca określi ilość dozwolonych nieusprawiedliwionych nieobecności. Wygłoszona własna prezentacja niezbędnym warunkiem zaliczenia.