Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy informatyki
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-1-209-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Głównym celem modułu jest opanowanie podstaw programowania w języku C.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Student zna zasady prezentacji tekstów naukowych. FM1A_W01 Kolokwium
M_W005 Student zna podstawowe zasady konstruowania algorytmów rozwiązywania prostych problemów. FM1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U005 Student potrafi wykonywać podstawowe operacje w systemie operacyjnym Windows i Linux. FM1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Student potrafi przygotować tekst naukowy oraz prezentację z wykorzystaniem Worda, PowerPointa, Latexa oraz Gnuplota. FM1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Student potrafi posługiwać się terminologią algorytmiczną i tworzyć algorytmy rozwiązania prostych problemów programistycznych. FM1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Student zna zasady prezentacji tekstów naukowych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawowe zasady konstruowania algorytmów rozwiązywania prostych problemów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U005 Student potrafi wykonywać podstawowe operacje w systemie operacyjnym Windows i Linux. - - + - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi przygotować tekst naukowy oraz prezentację z wykorzystaniem Worda, PowerPointa, Latexa oraz Gnuplota. - - + - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi posługiwać się terminologią algorytmiczną i tworzyć algorytmy rozwiązania prostych problemów programistycznych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy programowania

  - pojęcie zmiennej
  - typy zmiennych
  - operator przypisania
  - operatory arytmetyczne
  - funkcja main
  - wypisanie komunikatu na ekran
  - kompilacja programu

 2. Instrukcje sterujące

  - instrukcja warunkowa
  - pętle typu for i while
  - operatory logiczne

 3. Tablice

  - tablice jednowymiarowe
  - tablice dwuwymiarowe

 4. Podstawy algorytmiki

  • terminologia
  • pojęcia i konstrukcje programistyczne
  • struktury danych
  • sposoby zapisu algorytmów
  • analiza algorytmu

 5. Arytmetyka binarna

  • liczby całkowite
  • liczby zmiennoprzecinkowe

 6. Edycja tekstu naukowego

  • edytor VI
  • Latex
  • Gnuplot

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Praca w systemie operacyjnym Windows i Linux

  • Student potrafi korzystać z poczty elektronicznej
  • Student potrafi wykorzystać bezpieczne protokoły komunikacyjne
  • Student potrafi korzystając z linii poleceń systemu Linux tworzyć i zarządzać katalogami
  • Student umie korzystając z linii poleń zadać atrybuty plikom

 2. Typy danych i instrukcje sterujące

  - wartości całkowite oraz zmiennoprzecinkowe
  - instrukcja warunkowa
  - pętle
  - tablice

 3. Arytmetyka binarna

  • Student potrafi zapisać liczbę całkowitą i zmiennoprzecinkową w systemie binarnym
  • Student umie wykonywać podstawowe operacje matematyczne na liczbach w systemie binarnym
  • Student potrafi wytłumaczyć różnice pomiędzy obliczeniami wykonywanymi na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych

 4. Edycja tekstu naukowego

  • Student potrafi przygotować poprawny wykres z wykorzystaniem programu Gnuplot
  • Student umie dofitować krzywą o zadanym równaniu do danych z pliku w programie Gnuplot
  • Student potrafi poprawnie sformatować dokument z wykorzystaniem Latexa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Każde zajęcia laboratoryjne (oprócz pierwszych) rozpoczynają się krótką kartkówką z materiału wcześniejszego, za które można uzyskać 40% punktów. Pozostałe 60% punktów można uzyskać za ćwiczenie wykonane w czasie zajęć. Ocena końcowa przedmiotu jest tożsama z oceną uzyskaną z laboratorium, przy czym jej wysokość ustalana będzie zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J.Glenn Brookshear, „Informatyka w ogólnym zarysie”, ISBN: 83-204-2798-3
 2. C.Newham, B.Rosenblatt, „Bash. Wprowadzenie”, ISBN: 83-246-0047-7
 3. A.Diller, „Latex wiersz po wierszu”, ISBN: 83-7197-341-1
 4. http://www.gnuplot.info/documentation.html
 5. T.H.Cormen , Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, C.Stein, „Wprowadzenie do algorytm”, ISBN: 978-83-204-3328-9
 6. S.Prata, Język C. Szkoła programowania., ISBN 978-83-283-1470-2, 9788328314702
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach:

 • ćwiczenia laboratoryjne: usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od Studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia
 • obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady zaliczania zajęć:

 • ćwiczenia laboratoryjne: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym Student może je uzyskać poprzez poprawę ocen z dwóch laboratoriów.
  Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia Student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.