Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka inżynierska
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-1-210-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Tematyka obejmuje podstawy statystyki matematycznej w zakresie niezbędnym do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość metod modelowania nieokreślności, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk przypadkowych. FM1A_W04, FM1A_W01 Odpowiedź ustna
M_W002 Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa. FM1A_W04, FM1A_W01 Odpowiedź ustna
M_W003 Znajomość metod aplikacyjnych statystyki matematycznej. FM1A_W02, FM1A_W04, FM1A_W06, FM1A_W01 Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Interpretacja wielkości probabilistycznych. FM1A_U04, FM1A_U09, FM1A_U01, FM1A_U02 Odpowiedź ustna
M_U002 Praktyczne użycie procedur statystyki matematycznej. FM1A_U04, FM1A_U09, FM1A_U01, FM1A_U02 Odpowiedź ustna
M_U003 Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu oraz prezentacja zagadnienia badawczego i uzyskanych wyników. FM1A_U04, FM1A_U09, FM1A_U01, FM1A_U02 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Praca zbiorowa. FM1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Profesjonalność i etyka. FM1A_K01, FM1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K003 Konieczność ustawicznego samokształcenia. FM1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość metod modelowania nieokreślności, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk przypadkowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa. + - + - - - - - - - -
M_W003 Znajomość metod aplikacyjnych statystyki matematycznej. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Interpretacja wielkości probabilistycznych. + + + - - - - - - - -
M_U002 Praktyczne użycie procedur statystyki matematycznej. - + + - - - - - - - -
M_U003 Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu oraz prezentacja zagadnienia badawczego i uzyskanych wyników. - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Praca zbiorowa. - + + - - - - - - - -
M_K002 Profesjonalność i etyka. + - - - - - - - - - -
M_K003 Konieczność ustawicznego samokształcenia. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

  Pojęcie prawdopodobieństwa, Własności prawdopodobieństwa, Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, Twierdzenie Bayesa.

 2. Dyskretne i ciągłe rozkłady jednowymiarowe

  Zmienna losowa, Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, Dystrybuanta, Charakterystyki zmiennej losowej, Funkcje zmiennej losowej, Rozkłady dyskretne. Rozkłady ciągłe, Rozkład normalny (Gaussa).

 3. Dyskretne rozkłady dwuwymiarowe. Podstawy estymacji.

  Dwuwymiarowa, dyskretna funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, Rozkłady brzegowe i warunkowe, Kowariancja i współczynnik korelacji, Korelacja i niezależność, Prosta regresji, Regresja ortogonalna, Populacja, Próba losowa, Estymator, Estymacja.

 4. Rachunek niepewności
 5. Testowanie hipotez staystycznych
Ćwiczenia laboratoryjne:
Teamtyka zajęć zgodna z tematyką wykładów.
Ćwiczenia audytoryjne:
Teamtyka zajęć zgodna z tematyką wykładów.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 11 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych można będzie zdobyć 24 pkt.
4 zadania po 6 pkt.
krótkie zadania (10 – 15 min) do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym dotyczące zagadnień z poprzedniej pracowni (temat na pierwsze spotkanie będzie podany na wykładzie)
minimum na zaliczenie 12 pkt.
Na ćwiczeniach audytoryjnych można będzie zdobyć 31 pkt.
4 kartkówki po 5 pkt. + 3 pkt. za aktywność
kartkówki (10 – 15 min) będą rozpoczynały każde zajęcia (jedno proste pytanie dotyczące zagadnień z wykładu oraz krótkie zadanie obliczeniowe, na pierwszej kartkówce będą dwa pytania bez zadania obliczeniowego)
problem pomiarowy wraz ze sprawozdaniem 8 pkt.
minimum na zaliczenie 12 pkt.
W sumie z wszystkich form zajęć do zdobycia jest 55 pkt. Oceny z ćwiczeń i laboratoriów będą wystawiane niezależnie na podstawie procentu zdobytych punktów. Ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie sumy punktów z obu form zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki.
Podstawowa umiejętność użytkowania sprzętu komputerowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne, WNT, 2000.
Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, WNT, 2000.
Kulczycki P., Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, 2005.
Literatura uzupełniająca:
Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (red.), Techniki informacyjne w badaniach systemowych, WNT, 2007.
Bobrowski D., Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, WNT, 1980.
Greń J., Statystyka matematyczna, PWN, 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności zajęcia można będzie odrobić w terminie ustalonym z prowadzącym.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student traci możliwość zdobycia punktów z tych zajęć.
W przypadku braku zaliczenia w pierwszym terminie, student ma prawo do jednokrotnego zaliczenia poprawkowego. Ocena z zajęć będzie średnią arytmetyczną z obu terminów zaliczenia.