Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Patologia komórki
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-1-502-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dudała Joanna (dudala@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Białas Magdalena (mbialas7@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach dotyczących patomorfologii (budowa komórki, czynniki uszkadzające komórkę, rodzaje śmierci komórkowej, zmiany adaptacyjne, zmiany na poziomie komórki wynikające z zaburzeń krążenia oraz odkładania amyloidu, zapalenia, nowotwory, patomorfologia środowiskowa). FM1A_W10, FM1A_W04, FM1A_W08 Egzamin,
Referat
M_W002 Student zna rodzaje oraz podstawę fizyczną działania różnych typów mikroskopów, a także posiada wiedzę na temat przygotowania tkanek do badania histopatologicznego. FM1A_W02, FM1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić główne elementy składowe komórki, jak również scharakteryzować rodzaje uszkodzeń i zmian adaptacyjnych zachodzących w komórce, oraz podstawowe różnice w obrazach histopatologicznych wybranych schorzeń. FM1A_U01, FM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych i fizycznych służących charakterystyce poznanych typów mikroskopów. FM1A_U01, FM1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi przeprowadzić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania histopatologicznego (pobieranie, utrwalanie oraz barwienie preparatów, ich obserwacja w mikroskopie elektronowym, wykonywanie dokumentacji, interpretacja zdjęć). FM1A_U06, FM1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w zajęcia dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną oraz fizyczną. FM1A_K01, FM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach dotyczących patomorfologii (budowa komórki, czynniki uszkadzające komórkę, rodzaje śmierci komórkowej, zmiany adaptacyjne, zmiany na poziomie komórki wynikające z zaburzeń krążenia oraz odkładania amyloidu, zapalenia, nowotwory, patomorfologia środowiskowa). + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna rodzaje oraz podstawę fizyczną działania różnych typów mikroskopów, a także posiada wiedzę na temat przygotowania tkanek do badania histopatologicznego. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić główne elementy składowe komórki, jak również scharakteryzować rodzaje uszkodzeń i zmian adaptacyjnych zachodzących w komórce, oraz podstawowe różnice w obrazach histopatologicznych wybranych schorzeń. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych i fizycznych służących charakterystyce poznanych typów mikroskopów. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania histopatologicznego (pobieranie, utrwalanie oraz barwienie preparatów, ich obserwacja w mikroskopie elektronowym, wykonywanie dokumentacji, interpretacja zdjęć). - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w zajęcia dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną oraz fizyczną. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wykład 1 (1 godz.)
Wykład wstępny: organizacja zajęć z patomorfologii, warunki uzyskania zaliczenia, forma egzaminu. Specyfika pracy w Zakładzie Patomorfologii (rodzaje wykonywanych badań, przygotowanie preparatów, badania specjalne).
2. Wykład 2 (1 godz.)
Czynniki uszkadzające komórkę. Niedotlenienie, niedokrwienie. Wykładniki biochemiczne uszkodzenia komórki. Rodzaje uszkodzeń komórki (odwracalne, nieodwracalne). Zwyrodnienie wodniczkowe. Stłuszczenie. Otłuszczenie.
3. Wykład 3 (2 godz.)
Zaburzenia krążenia: Przekrwienie: ostre, przewlekłe, bierne, czynne. Obrzęk (płuc, mózgu, obrzęk uogólniony), przyczyny obrzęków. Rodzaje krwotoków. Skazy krwotoczne. DIC. Niedokrwienie, krążenie oboczne. Miażdżyca – przyczyny rozwoju. Budowa i ewolucja blaszki miażdżycowej. Powikłania miażdżycy – zawał serca.
4. Wykład 4 (1 godz.)
Amyloidoza: diagnostyka zażyciowa amyloidozy. Typy amyloidów. Dna. Hemosyderoza / Hemochromatoza.
5. Wykład 5 (1 godz.)
Zapalenia – podziały. Zmiany miejscowe i ogólnoustrojowe towarzyszące zapaleniom. Charakterystyka zapalenia ostrego i przewlekłego. Możliwe zakończenie procesu zapalenia. Rodzaje zapaleń wysiękowych ropnych. Promienica.
6. Wykład 6 (2 godz.)
Przykłady zapaleń wytwórczych ziarniniakowych: gruźlica, kiła, sarkoidoza. Zapalenia wywołane przez grzyby.
7. Wykład 7 (2 godz.)
Epidemiologia nowotworów. Pojęcia: nowotwór łagodny, nowotwór miejscowo złośliwy, nowotwór złośliwy, rak, mięsak, chłoniak, białaczka, wznowa, przerzut odległy. Złośliwość kliniczna nowotworów. Stopień zróżnicowania i stopień zaawansowania klinicznego nowotworu.
8. Wykład 8 (2 godz.)
Nowotwory nienabłonkowe: mięśniak, mięśniakomięsak, tłuszczak, tłuszczakomięsak, zimowiak, kostniak, kostniakomięsak, chrzęstniak, chrzęstniakomięsak.
9. Wykład 9 (1 godz.)
Patologia środowiskowa: szkodliwość palenia tytoniu. Alkoholizm – konsekwencje.
10. Egzamin testowy (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z seminariów (S) oraz z egzaminu (E) są obliczane odpowiednio jako procent uzyskanych punktów z obu zaliczeń.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z seminariów (S):
OK = 0.6 x E + 0.4 x S

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Znajomość podstaw histologii
  • Znajomość podstaw cytofizjologii
  • Znajomość podstaw biologii molekularnej
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Podstawy biologii komórki: wprowadzenie do biologii molekularnej. PWN. 1999 (lub wydanie II zmienione z 2005)
  2. G. Fuller, D. Shields. Podstawy molekularne biologii komórki. PZWL. 2000
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak