Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biologia molekularna
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-1-508-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Fiedor Joanna (Joanna.Fiedor@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zaznajomienie z wybranymi współczesnymi zagadnieniami biologii molekularnej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie jakie są współczesne kierunki rozwoju zainteresowań biologii molekularnej.Student zna i rozumie najważniejsze problemy zastosowań biologii i biotechnologii molekularnej. FM1A_W02, FM1A_W04, FM1A_W06 Esej,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę o przepływie informacji genetycznej.Student posiada wiedzę o podstawowych narzędziach wykorzystywanych w biologii molekularnej.Student zna i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu biologii molekularnej. FM1A_W02, FM1A_W04, FM1A_W05, FM1A_W06, FM1A_W01, FM1A_W07 Esej,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje rozszerzając swoją wiedzę dotyczącą aktualnych problemów biologii molekularnej. FM1A_U04, FM1A_U01, FM1A_U07, FM1A_U08, FM1A_U02 Esej
M_U003 Student potrafi wykorzystać i powiązać zdobytą wiedzę z innymi dziedzinami nauki. FM1A_U06, FM1A_U04, FM1A_U01, FM1A_U07, FM1A_U05, FM1A_U08, FM1A_U02, FM1A_U03 Esej
Kompetencje społeczne
M_K004 Student rozumie etyczne aspekty działań biologii molekularnej. FM1A_K01, FM1A_K02 Esej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie jakie są współczesne kierunki rozwoju zainteresowań biologii molekularnej.Student zna i rozumie najważniejsze problemy zastosowań biologii i biotechnologii molekularnej. + - - - - - - - - + -
M_W002 Student posiada wiedzę o przepływie informacji genetycznej.Student posiada wiedzę o podstawowych narzędziach wykorzystywanych w biologii molekularnej.Student zna i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu biologii molekularnej. + - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje rozszerzając swoją wiedzę dotyczącą aktualnych problemów biologii molekularnej. + - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi wykorzystać i powiązać zdobytą wiedzę z innymi dziedzinami nauki. + - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K004 Student rozumie etyczne aspekty działań biologii molekularnej. + - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Moduł składa się z 15 godzin wykładów oraz pracy domowej polegającej na napisaniu krótkiego eseju na zadany temat.

W trakcie wykładów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- DNA – replikacja, uszkodzenia, naprawa, rekombinacja;
- RNA – transkrypcja;
- aspekty biosyntezy białka;
- podstawowe narzędzia wykorzystywane w poznawaniu genów;
- wirusy – wprowadzenie; wektory plazmidowe, bakteriofagowe, eukariotyczne;
- klonowanie DNA, charakterystyka klonów;
- biblioteki genowe;
- terapia genowa (założenia, zastosowania, problemy);
- biotechnologia molekularna (przykłady badań i zastosowań; organizmy transgeniczne: drobnoustroje, rośliny, zwierzęta; perspektywy biotechnologii molekularnej);

Inne:
ESEJ (Projekt)

Każdy Student ma do napisania krótki esej na wybrany temat.

Efekty kształcenia:
- Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje rozszerzając swoją wiedzę dotyczącą aktualnych problemów biologii molekularnej;
- Student potrafi korzystać z czasopism popularnonaukowych zajmujących się szeroko pojętą problematyką biomedyczną;
- Student potrafi w zwięzły i interesujący sposób przedstawić zebrane przez siebie informacje;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnych ocen z eseju (Es) i kolokwium zaliczeniowego (K). Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z eseju (0,3) i kolokwium (0,7), wyliczaną zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • znajomość podstaw chemii organicznej;
  • znajomość podstaw biochemii;
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer “Biochemia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. III lub IV;
  • P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White “Biologia molekularna – krótkie wykłady” Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II lub III;
  • L.A. Allison “Podstawy biologii molekularnej” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009;
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady zaliczania zajęć:

  • Eseje należy przygotować i oddać w nieprzekraczającym terminie podanym przez prowadzącego na pierwszym wykładzie.
  • Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

Ocena z kolokwium (K) wyliczana po uzyskaniu zaliczenia:
w drugim terminie: K = (0.3*(pierwszy termin)) + (0.7*(drugi termin))
w trzecim terminie: K = (0.2*(pierwszy termin)) + (0.3*(drugi termin)) + (0.5*(trzeci termin))