Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFM-1-601-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Hubalewska- Dydejczyk Alicja (alahub@cm-uj.krakow.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Hubalewska- Dydejczyk Alicja (alahub@cm-uj.krakow.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Brak wyników do wyświetlenia
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Brak wyników do wyświetlenia
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład 1. Podstawy fizyczne medycyny nuklearnej. Sposoby pozyskiwania izotopów promieniotwórczych. Elementy ochrony radiologicznej (1 godz.)
Wykład 2. Podstawy radiofarmacji. Radioimmunologia (1 godz.)
Wykład 3. Podstawy obrazowania w medycynie nuklearnej (proces akwizycji, techniki wykonywania badań obrazowych w medycynie nuklearnej, proces rekonstrukcji, systemy hybrydowe) (1 godz.)
Wykład 4. Podstawy obrazowania scyntygraficznego serca i układu naczyniowego. Podstawy obrazowania ośrodkowego układu nerwowego (1 godz.)
Wykład 5. Podstawy obrazowania scyntygraficznego układu kostnego i wydalniczego. Podstawy obrazowania układu dokrewnego (1 godz.)
Wykład 6.Obrazowanie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Systemy hybrydowe PET/CT (1 godz.)
Wykład 7. Podstawy terapii izotopowej (1 godz.)
Wykład 8. Zaliczenie pisemne w formie testu (1 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (E) obliczana jest na podstawie uzyskanego w jego trakcie procentu punktów. Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z egzaminu (E): OK = E

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Znajomość podstaw fizyki jądrowej
  • Znajomość podstaw ochrony radiologicznej
  • Znajomość anatomii oraz fizjologii w zakresie przewidzianym dla studentów fizyki medycznej
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Ell PJ., Gambhir SS.[red.]. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. Wyd. 3. Churchill Livingstone, Edinburgh, New York 2004, s. 1295 – 1329.
  2. Murray I.P.C., Ell P.J. [red.]: Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. Wyd. 2. Churchill Livingstone, Edinburgh ; New York 1998.
  3. Królicki L.: Medycyna Nuklearna. Fundacja im. Ludwika Rydygiera. Warszawa 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak