Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium fizyczne 1
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFT-1-305-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

W ramach laboratoriów studenci wykonują proste doświadczenia z zakresu fizyki mające na celu praktyczne zaznajomienie z procesami zachodzącymi w przyrodzie oraz nabycie biegłości w analizie statystycznej danych pomiarowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu FT1A_W04, FT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru FT1A_W04, FT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie FT1A_U01, FT1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K002 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym FT1A_K01, FT1A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia są prowadzone w Studenckiej Pracowni Fizycznej. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Studenci powinni przychodzić na zajęcia przygotowani i z napisaną częścią teoretyczną sprawozdania. Zajęcia trwają 3 godz lekcyjne, co umożliwia sprawdzenie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń jak również przynajmniej częściowe opracowanie wyniku. Na kolejnych zajęciach studenci oddają sprawozdanie (jedno na zespół). Za jego przygotowanie odpowiedzialni są wspólnie członkowie zespołu. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie ćwiczeń przewidzianych programem. Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń oraz jakość sprawozdań.
Wybór wykonywanego zestawu ćwiczeń jest uzgadniany z wykładowcami przedmiotu Fizyka I, II i III.

Program ćwiczeń:

  • Zajęcia wstępne
  • Wykonanie 9 ćwiczeń (9 × 3 godz) z dostępnych:
    – mechanika (6): wahadło fizyczne, zależność okresu wahadła od amplitudy, swobodne spadanie, moduł Younga, współczynnik lepkości, próżnia
    – elektromagnetyzm (7): modelowanie pola elektrycznego, mostek Wheatstone’a, kondensatory, elektroliza, busola stycznych, hallotron, drgania elektromagnetyczne obwodu LCR.

Efekty kształcenia:
•Student relację między teoretycznym opisem zjawiska i wykonywanym eksperymentem
•Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
•Student potrafi określić i zanalizować niepewność pomiaru zgodnie z zaleceniami konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
•Student ma świadomość ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 52 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z przygotowania teoretycznego (T) oraz średniej oceny ze sprawozdań (S), obliczona jako średnia ważona:
OK = 0.5 x T + 0.5 x S

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym
Znajomość fizyki ogólnej oraz podstaw fizyki kwantowej
Znajomość podstaw opracowywania danych (przedmiot Statystyka I)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Opisy ćwiczeń i metod opracowywania danych w portalu Pracowni Fizycznej WFiIS AGH
red. A. Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002
Taylor J. R. (1995). Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, Warszawa
Szydłowski H. (1994). Pracownia Fizyczna. PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

http://www.fis.agh.edu.pl/~pracownia_fizyczna/