Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza śladowa
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFT-2-056-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student zapoznał się z problematyką charakterystyczna dla analizy małych stężeń próbek biologicznych i środowiskowych. Potrafi wybrać odpowienie metody pobierania i przygoptowania próbek do analizy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej Odpowiedź ustna
M_W002 student potrafi zastosować procedury analityczne do wybranych materiałów biologicznych i środowiskowych Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 student zdaje sobie sprawę z wpływu właściwego przygotowania próbki na końcowy wynik analizy. Aktywność na zajęciach
M_K002 student umie zweryfikować otrzymane wyniki Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej + - + - - - - - - - -
M_W002 student potrafi zastosować procedury analityczne do wybranych materiałów biologicznych i środowiskowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student zdaje sobie sprawę z wpływu właściwego przygotowania próbki na końcowy wynik analizy. + - - - - - - - - - -
M_K002 student umie zweryfikować otrzymane wyniki + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pobieranie przechowywanie i przygotowanie do analizy próbek srodowiskowych i biologicznych o niskich stężeniach badanych pierwiastków.
2. Podstwowe metody wzbogacania śladów.
3. Sprzęt laboratoryjny stosowany w pracowni analiz śladowych.
4. Pierwiastki w srodowisku i biologii.
5. Podstawowe błedy w przygotowaniu próbek i ich wpływ na wyniki koncowe analiz.

Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. oznaczanie śladowych zawartości metali w wodzie

    Zastosowanie zagęszczania śladów poprzez wytracanie z odczynnikiem kompleksującym.
    wykonanie kalibracji i pomiar próbki metoda EDXRF

  2. oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w dowolnym materiale środowiskowym lub biologicznym

    Wykorzystanie techniki TXRF do analizy materiału pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem mineralizacji ciśnieniowej

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

podręcznik chemii analitycznej, publikacje z zakresu przygotowania próbek do analizy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Application of the total reflection X-ray fluorescence method to the elemental analysis of brain tumors of different types and grades of malignancy / M. W. LANKOSZ, M. Grzelak, B. OSTACHOWICZ, A. WANDZILAK, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, P. WRÓBEL, E. Radwańska, D. Adamek // Spectrochimica Acta. Part B, Atomic spectroscopy ; ISSN 0584-8547. — 2014 vol. 101, s. 98–105
Early lifetime zinc supplementation protects zinc-deficient diet-induced alterations / Włodzimierz Opoka, Magdalena Sowa-Kućma, Katarzyna Stachowicz, Beata OSTACHOWICZ, Marek Szlósarczyk, Anna Stypuła, Katarzyna Młyniec, Anna Maślanka, Bogusław BAŚ, Marek LANKOSZ, Gabriel Nowak // Pharmacological Reports ; ISSN 1734-1140. — 2010 vol. 62 no. 6, s. 1211–1217
Establishment of arbuscular mycorrhizal plants originating from xerothermic grasslands on heavy metal rich industrial wastes – new solution for waste revegetation / K. Turnau, T. Anielska, P. Ryszka, S. Gawroński, B. OSTACHOWICZ, A. Jurkiewicz // Plant and Soil ; ISSN 0032-079X. — 2008 vol. 305 iss. 1–2, s. 267–280
Metal uptake by xerothermic plants introduced into Zn−Pn industrial wastes / Katarzyna Turnau, Beata OSTACHOWICZ, Grzegorz Wojtczak, Teresa Anielska, Łukasz Sobczyk // Plant and Soil ; ISSN 0032-079X. — 2010 vol. 337 iss. 1–2, s. 299–311
Quantification of purple non-sulphur phototrophic bacteria and their photosynthetic structures by means of total reflection X-ray fluorescence spectrometry (TXRF) / Joanna FIEDOR, Beata OSTACHOWICZ, Monika Baster, Marek LANKOSZ, Květoslava BURDA // Journal of Analytical Atomic Spectrometry ; ISSN 0267-9477. — 2016 vol. 31 iss. 10, s. 2078–2088
Speciation of selected metals in aerosol samples by TXRF after sequential leaching / L. SAMEK, B. OSTACHOWICZ, A. Worobiec, Z. Spolnik, R. Van Grieken // X-Ray Spectrometry ; ISSN 0049-8246. — 2006 vol. 35 iss. 4, s. 226–231. — Bibliogr. s. 231
Zawartość metali w kwiatach bzu czarnego (Sambucus Nigra L.) w zależności od stanowiska występowania — [The content of metals in the flowers of Sambucus nigra L. sampled at different sites of occurrence] / Justyna TOPOLSKA, Aneta Krzystek, Beata OSTACHOWICZ, Dariusz Latowski // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne
Zinc depletion impairs behaviour and alters trace elements profile in serum and brain structures / U. Doboszewska, B. OSTACHOWICZ, B. Szewczyk, G. Nowak // European Neuropsychopharmacology ; ISSN 0924-977X. — 2013 vol. 23 suppl. 2, s. S237–S238 poz. P.1.g.081. — Abstracts of the 26 ECNP Congress : Barcelona, Spain, 5–9 October 2013

Informacje dodatkowe:

Brak