Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie rozwojem startupu
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFT-2-214-s
Wydział:
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Osoba odpowiedzialna:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zapoznaje ze specyfiką zarządzania startupem, podkreślając stosowanie elastycznych narzędzi (customer development, business model canvas). Prezentuje źródła finansowania (gł. venture capital).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi wymienić i opisać źródła finansowania startupów oraz metody wyceny przedsiębiorstw Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy otoczenia pod kątem oceny zgodności produkt-rynek. Prezentacja
M_U002 Student potrafi zebrać informacje i opracować na ich podstawie plan rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi opracować w grupie i skutecznie zaprezentować plan przedsięwzięcia gospodarczego. Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi wymienić i opisać źródła finansowania startupów oraz metody wyceny przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy otoczenia pod kątem oceny zgodności produkt-rynek. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zebrać informacje i opracować na ich podstawie plan rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi opracować w grupie i skutecznie zaprezentować plan przedsięwzięcia gospodarczego. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Prawa własności przemysłowej. Uwarunkowania i skutki wyboru ścieżki komercjalizacji.
2) Elastyczne planowanie modelu biznesowego przy pomocy business model canvas.
3) Iteracyjny model rozwoju produktu – customer development.
4) Metody wyceny startupu.
5) Źródła finansowania rozwoju startupu.
6) Współpraca z funduszami venture capital.

Ćwiczenia audytoryjne:

1) Elastyczne planowanie modelu biznesowego przy pomocy business model canvas.
2) Komunikacja z potencjalnymi inwestorami. Doskonalenie sposobów prezentacji przedsięwzięć biznesowych.
3) Term sheet – negocjowanie warunków umowy z inwestorem.
4) Polski i krakowski ekostystem startupowy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik z prezentacji (70%) i kolokwium zaliczeniowego (30%) (niezbędne do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z jednej i drugiej formy zaliczenia).

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia

Zasady dotyczące ilości dopuszczalnych nieobecności ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Sposób odrobienia zaległości ustala prowadzący, biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego. Jeśli według ogłoszonych zasad liczba opuszczonych zajęć dyskwalifikuje studenta, odrobienie zaległości nie anuluje nieobecności.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Barszcz M., (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków, NCBiR, Warszawa, 2016. (Podręcznik dostępny w wersji elektronicznej)
Literatura dodatkowa:
Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice, 2013.
Ries E., Metoda lean startup, Helion, Gliwice, 2017.
Damodaran A., Wycena firmy. Storytelling i liczby, Poltext, Warszawa, 2017.
Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Codogni M., Finansowanie startupów przez fundusze wysokiego ryzyka, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 12(2)/2017 (w druku)
2. Codogni M., Problemy wyceny przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 18(12)/2017
3. Codogni M., Duda J., Kusa R., Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1)/2017
4. Codogni M., Crowdfunding jako sposób finansowania startupów, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania, 26–27 listopada 2015, Kraków
5. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J., Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014.
6. Kusa R., Model biznesu a innowacyjność przedsiębiorstwa, w: Granice zarządzania / red. nauk. Maria Romanowska, Joanna Cygler. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2014.
7. Duda J.,, Wolak-Tuzimek A., Venture capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Managerial Economics, 3/2008
8. Duda J., Venture capital a wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSP, w: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością / red. Leszek Pawłowicz. — 2 edycja. CeDeWu, Warszawa, 2006.

Informacje dodatkowe:

-