Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone studia wyższe z zakresu fizyki, fizyki technicznej, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych (informatyka stosowana, elektronika, elektrotechnika itp.) Pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z fizyki (część ogólna i wybrany – jeden z pięciu – obszar szczegółowy). Szczegółowe Informacje: http://www.fis.agh.edu.pl/en/26.html

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z aktualnymi Uchwałami Senatu AGH oraz Rady Wydziału WFIS. Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji umieszczane są stronach internetowych WFIS oraz stronie głównej AGH.

Dolny limit ilości studentów:

3

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Doktor
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
osiem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
30
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
 • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
 • Fizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Studia doktoranckie opierają się w dużej mierze na idei kształcenia poprzez aktywny i twórczy udział w badaniach naukowych, prowadzonych w zespołach naukowych Wydziału i Uczelni. Studia te służą rozwojowi kadry naukowej i dydaktycznej AGH (absolwenci, promotorzy). Doktoranci nie tylko mogą ugruntować i rozszerzyć wiedzę przyswojoną podczas wcześniejszych etapów edukacji, ale również prowadzą samodzielne badania, wymagające “logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia” – jak jest to ujęte w tekście Misji AGH
Studia doktoranckie realizują punkt 1 sekcji Nauka (Strategia AGH) (badania na wysokim poziomie), oraz punkt 6 (Wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej). Studia prowadzone są głównie w języku angielskim – por. punkt 4 sekcji Kształcenie (Strategia AGH).

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

5

Semestry kontrolne:
drugi, czwarty, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Obowiązuje rozliczenie roczne. Wpis na kolejny rok studiów następuje pod warunkiem:

 1. zaliczenia lat wcześniejszych (ew. z dopuszczalnym deficytem punktów).
 2. pozytywnej opinia Opiekuna (Promotora) o postępach w realizacji pracy doktorskiej.
Studia indywidualne:

W świetle uchwały RW (kwiecień 2013 oraz styczeń 2017) dopuszczającej szeroko pojętą obieralność przedmiotów każdy doktorant realizuje indywidualny program studiów.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi Uczelni.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Z zakresu nauk fizycznych prowadzone według przepisów regulowanych Ustawą o Stopniach i Tytule oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szczegółowym trybie postępowania.

Dodatkowe informacje:
 1. Zajęcia dydaktyczne
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW oraz Uchwałą Rady Wydziału Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej doktoranci zobowiązani są do 30 godzin dydaktyki rocznie.
 2. Przedmioty i kredyty
  Program studiów stanowią zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe (za praktyki zawodowe uznaje się prowadzenie zajęć dydaktycznych). Plan przedmiotów wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS na kolejny rok akademicki doktorant powinien złożyć do 10 września (doktoranci 1 roku do końca września). Decyzję o ewentualnych zamianach przedmiotów podejmuje każdorazowo kierownik studium doktoranckiego. Podczas 4-letnich studiów doktoranckich doktorant zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS, niemniej studia stwarzają doktorantowi warunki do rozszerzenia programu do 45 punktów ECTS.
 3. Język studiów
  Przedmioty, których nazwy podane są w języku angielskim są prowadzone w tym języku.