Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca naukowa z opiekunem
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFI-3-102-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. FI3A_W02, FI3A_W03, FI3A_W01 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student stara się uzupełniać i rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. FI3A_U06, FI3A_U04, FI3A_U02, FI3A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. FI3A_U06, FI3A_U04, FI3A_U05, FI3A_U01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. FI3A_K01, FI3A_K03, FI3A_K02 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student stara się uzupełniać i rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie opinii opiekuna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak