Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

student powinien posiadać wiedzę z zakresu profilu ogólnego liceum w obrębie matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki oraz geografii.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 64/2016 Senatu AGH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Dolny limit ilości studentów:

30

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk przyrodniczych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Misja Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, które są niezbędne do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju kraju i Europy. Strategia ta zakłada także nieustanne podnoszenie poziomu kształcenia, z jednoczesnym dostosowywaniem go do aktualnych wymagań na rynku pracy. Do kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki zalicza się Kierunek Geofizyka. Ta dziedzina nauk przyrodniczych zajmuje się między innymi, przedsięwzięciami inżynierskimi mającymi na celu prospekcji złóż, monitorowania stanu środowiska geologicznego, badania geotechnicznych warunków podłoża a także badania ruchów masowych.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

10

Semestry kontrolne:
czwarty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

zaliczony semestr poprzedni

Studia indywidualne:

możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów)

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu inżynierskiego) + (0,2 X ocena egzaminu inżynierskiego)

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

-

Dodatkowe informacje:

-