Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Unix
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
BGF-1-103-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Jest w stanie zainstalować system Linux na swoim komputerze, Ma opanowane podstawowe operacje na plikach i katalogach. GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W07, GF1A_U06, GF1A_U07, GF1A_U01, GF1A_W01
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać mechanizmy przekierowań i potoków do konstrukcji zaawansowanych poleceń systemu Unix GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_U10, GF1A_U02, GF1A_U08, GF1A_U12, GF1A_W08
M_U002 Potrafi samodzielnie napisać skrypty w języku programowania powłoki sh, potrafi wykorzystać język awk i język sed do zastosowań inżynierskich GF1A_U15, GF1A_W11, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U20, GF1A_W01
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) GF1A_U17, GF1A_K07, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K05, GF1A_U03, GF1A_W01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Jest w stanie zainstalować system Linux na swoim komputerze, Ma opanowane podstawowe operacje na plikach i katalogach. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać mechanizmy przekierowań i potoków do konstrukcji zaawansowanych poleceń systemu Unix - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie napisać skrypty w języku programowania powłoki sh, potrafi wykorzystać język awk i język sed do zastosowań inżynierskich - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zapoznanie się z różnymi dystrybucjami UNIXA (ze szczególnym uwzględnieniem systemu Linux) instalacja Linuxa na platformie PC (wymagania sprzętowe, podział dysku na partycje, wybór pakietów), konfiguracja wielosystemowa (Linux – MS-Windows), omówienie budowy systemu, zapoznanie się z interpreterem poleceń, opis podstawowych powłok, struktura plików, uprawnienia plików, operacje na plikach (wyświetlanie treści pliku, kopiowanie plików, kasowanie plików) i katalogach (zakładanie, zmiana, kasowanie), procesy i ich atrybuty, zarządzanie procesami, omówienie zmiennych środowiskowych i zmiennych powłoki, standardowe wejście, wyjście oraz wyjście błędu, potoki i przekierowania, podstawy obsługi edytora vi, programowanie w języku powłoki sh, język przetwarzania tekstu awk, język przetwarzania tekstu sed.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = indywidualne zaliczenie przy komputerze + ocena z aktywności na zajęciach (kolokwium w połowie semestru) + obecności na zajeciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Marczyński J., UNIX użytkowanie i administrowanie, wyd. Helion, 2000
Robbins A., Beebe N., Programowanie skryptów powłoki, wyd. Helion , 2005
Southerton A., Perkins E.C., Słownik poleceń systemów UNIX i X, WNT, 1995.
C. Albing, J.P. Vossen, C. Newham, Bash – receptury, wyd. O’Reilly, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak